Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA N. 4 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Palma de Mallorca, 1 de març de 2000

REUNITS

D'una part, l'Excm. i Magf. Sr. Llorenç Huguet i Rotger, rector de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, amb domicili a Palma de Mallorca, Crta. de Valldemossa, Km 7,5, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, l'Excm. i Magf. Sr. Gabriel Ferraté i Pascual, rector de la UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, amb domicili a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, en representació d'aquesta Universitat.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necesària per a signar aquest document i obligar-se.

EXPOSEN

Que el passat 15 d'octubre de 1996 varen formalitzar la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Oberta de Catalunya.

Que d'acord amb el que estipula el pacte segon d'aquest conveni marc

ACORDEN

Primer. Formalitzar la present addenda al conveni, d'acord amb el pacte segon del conveni abans esmentat.

Segon. En desenvolupament del pacte tercer del conveni, referent a l'assignació temporal de professoors i/o personal tècnic en tasques d'assessorament i col·laboració, la UOC podrà disposar dels serveis de les persones que es relacionen en el full annex d'aquesta addenda per fer tasques de consultoria o tutoria de les assignatures i carreres que en el mateix annex es detallen.

Les esmentades tasques de consultoria o tutoria consistiran en la resolució, amb criteris de rigor professional i d'urgència, i per sistemes informàtics i telemàtics adequats, de consultes que en matèria de la seva especialitat o de tutoria de la seva carrera li puguin ser formulades, mitjançant els sistemes esmentats, pels estudiants de la UOC.

Aquest annex, degudament signat, es renovarà cada vegada que es produeixi alguna alta o baixa en el professors que s'hi relacionin. Igualment s'hi detallarà l'import, dates de pagament i quantitats que en concepte de cost d'estructura de la col·laboració, la UOC abonarà, amb cada pagament a la Universitat de les Illes Balears.

Tercer. Ambdues entitas realitzaran els tràmits administratius necessaris per a executar l'acord refectit en aquesta addenda.

Quart. La facturació de les partides es farà a nom de "Universitat de les Illes Balears", amb NIF Q0718001A, a l'oficina "Jaume III" de la Caixa d'Estalvis "Sa Nostra", en el número de compte 2051 0005 41 1419833-64.

La presente addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 27 de juny de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juliol de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I en prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquesta addenda per duplicat i amb un sol efecte al lloc i en la data consignats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears

Sr. Llorenç Huguet i Rotger

Per la Universitat Oberta de Catalunya

Sr. Gabriel Ferraté i Pascual