Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COPROPIETAT DE LA PATENT D'INVENCIÓ «MÈTODES MOLECULARS PER A LA DETECCIÓ D'ADDICIONS DE GOMA DE GUAR A LA GOMA DE GARROVÍ» ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EL CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I CAROB, SA

Palma, 27 de juny de 2000

REUNITS

D'una banda, la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), i en nom seu el Rector, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, segons el que estableix l'art. 18 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i l'art. 27 dels Estatuts de la Universitat dels Illes Balears aprovats per Decret 32/1999, de 26 de març (BOCAIB 45, de 10 d'abril).

D'una altra, la Universitat de València (en endavant UV), i en nom seu el Rector, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Pedro Ruiz Torres, segons el que estableix l'art. 18 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i l'art. 112 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats el 28 d'octubre de 1985 pel Consell de la Generalitat Valenciana.

D'una altra banda, l'Excel·lentíssim Senyor César Nombela Cano, president del Consell Superior d'Investigacions Científiques (d'ara endavant CSIC), en nom d'aquest organisme autònom, en ús de les competències que li atribueix el Reial decret 140/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el reglament d'organització del CSIC.

I d'una altra banda, Carob, SA (en endavant CAROB), amb CIF A-0705420 i seu al polígon industrial de Marratxí, carrer del Gremi de Celleters, 145, Marratxí, Illes Balears, que va ser constituïda davant el notari de Palma senyor Rafael Gil Mendoza el 6 de novembre de 1976, inscrita en el Registre Mercantil de les Balears, foli 115, tom 280, llibre 213, secció 3a., full 5354, el 21 de febrer de 1977, i en nom seu el senyor Gregori Bibiloni Juan, que actua en qualitat d'administrador únic, amb DNI 41 372 772, de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant del notari de Palma senyor Josep Maria Feliu Bauzà l'1 d'octubre de 1997, poder que no ha estat derogat.

EXPOSEN

Que des de 1997 el doctor Vicente J. Benedí Benito, de la UIB i de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), institut mixt de la UIB i del CSIC, ha realitzat treballs d'investigació conjunts amb el senyor Sebastià Albertí Serrano, de la UIB, el senyor Antoni Domènech Sánchez, becari predoctoral del CSIC, assignat a l'IMEDEA, CSIC-UIB, amb el doctor Josep Antoni Rosselló, professor de Biologia Vegetal de la UV, i amb la senyora María Luz Hernández, de la UV.

Com a fruit d'aquests treballs, s'ha inventat una nova metodologia molecular per a la detecció d'addicions fraudulentes de goma de guar a la goma de garroví, que per la seva novetat és susceptible de patent. Els investigadors esmentats han firmat un acord previ el 12 de gener de 2000, en el qual hi han reconegut i valorat la seva participació, i han acordat redactar el present acord perquè les autoritats competents de les respectives institucions i empresa el firmin a fi de regular les condicions de copropietat de la possible patent.

Per tot això les parts acorden subscriure el present document, segons les següents

ESTIPULACIONS

PRIMERA

L'objecte del present acord és establir la distribució sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats dels treballs realitzats en cooperació entre les parts detallades a l'exposició, relatius, en concret, a una nova metodologia molecular per a la detecció d'addicions fraudulentes de goma de guar a la goma de garroví (en endavant, la nova metodologia).

A l'efecte del present acord, i en successives estipulacions, tals drets s'identificaran com els drets.

SEGONA

La titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial de caràcter patrimonial relatius a la nova tecnologia corresponen a les parts segons la distribució següent:

¿ Carob, SA: 80%

¿ La resta de les institucions: 20%, que es distribuirà de la manera següent:

UIB: 30%
UV: 40%
CSIC: 30%

Els percentatges d'aquesta distribució afectaran d'igual manera els beneficis que s'obtinguin com a conseqüència de l'explotació comercial.

TERCERA

La sol·licitud de la patent serà responsabilitat del CSIC, i la resta de la tramitació i el manteniment de la dita patent serà responsabilitat de CAROB. La UIB, la UV i el CSIC autoritzen CAROB perquè faci qualsevol tràmit administratiu davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i aquesta darrera tindrà l'obligació de mantenir informats permanentment la UIB, la UV i el CSIC.

QUARTA

CAROB rep de les altres parts llicència d'explotació i comercialització en exclusiva i sense limitació territorial dels drets que els corresponen en la patent de la nova metodologia per un període igual a la vigència legal dels dits drets.

Igualment, CAROB concedeix a la UIB, a la UV i al CSIC llicències no exclusives sobre la nova tecnologia, a l'únic efecte de la seva pròpia investigació; la UIB, la UV i el CSIC no podran fer subllicències ni cedir a tercers la llicència o les llicències que a aquest fi els siguin concedides.

CINQUENA. Contraprestacions per la llicència

CAROB es compromet a abonar a les parts el 20 per cent dels beneficis bruts (exclosos imposts) que obtingui de l'explotació de la llicència o de les subllicències que pogués atorgar.

El dit import es liquidarà anualment, per períodes vençuts i sobre quantitats efectivament percebudes. CAROB mantindrà una comptabilitat relativa a l'explotació i/o les subllicències concedides que afectin la nova metodologia i hi facilitarà un accés a la UIB, a la UV i al CSIC o a les persones que aquests designin, que permeti la comprovació del compliment dels compromisos pactats.

CAROB distribuirà l'esmentat 20 per cent corresponent a les institucions en la proporció indicada a l'acord segon del present document.

Als tres mesos d'iniciada l'explotació, les parts firmaran un contracte en què s'especificarà la forma en què CAROB distribuirà les quantitats que li corresponen a cada una de les parts.

SISENA. Extensió de la patent

L'extensió de la patent a altres països serà objecte d'acord de CAROB, al seu cost. En tot cas, CAROB respectarà per a les extensions les condicions subscrites en aquest acord.

SETENA

Pel present contracte, CAROB podrà, totalment o en part, cedir els drets llicenciats, així com concedir subllicències sobre aquests, sense més limitacions que les derivades dels termes de la llicència a favor seu conferida en virtut del present contracte. CAROB mantindrà informades les altres parts de les negociacions que vagi realitzant per a la subllicència de la patent, així com de la situació en què es troben aquelles negociacions.

VUITENA. Manteniment dels drets

CAROB assumirà els costs derivats de la tramitació, el manteniment i la defensa dels drets de patent derivats de la nova metodologia, objecte del present contracte.

NOVENA

El present acord produirà efectes des de la data de la firma i mantindrà la validesa mentre es trobi en vigor la patent a què es refereix.

DESENA. Modificació del contracte. Resolució

Qualsevol de les parts, en aquest període de vigència de la patent, podrà comunicar expressament a les altres la seva renúncia als drets sobre la patent i, per tant, a les seves obligacions contretes per la cotitularitat. En cas d'arribar a un acord de renúncia als drets de la patent de qualsevol de les parts, durant el període del present, el referit acord serà annexat al present acord, i en formarà part integrant.

La part que adquireix els drets es farà càrrec de les despeses de canvi de titularitat que siguin procedents.

ONZENA. Jurisdicció

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que sobre el present acord pugui sorgir. En cas que no sigui possible una solució amigable, i resulti procedent litigi judicial, les parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetre's a la jurisdicció i competència dels tribunals de Madrid.

Aquest acord el va aprovar pel Consell Executiu de data 16 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat dels Illes Balears en data 21 de juny de 2000, d'acord amb el que estableixen els articles 21.1.27 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats per Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb el que fins ara s'ha exposat, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present acord, redactat en quatre exemplars, un dels quals resta en poder de cada una de les parts.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat de València,

Pedro Ruiz
Rector


Pel Consell Superior d'Investigacions Científiques,

Por Carob, SA,

César Nombela
President
Gregorio Bibiloni
Administrador