Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ANNEX A L'ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DEL QUEBEC A MONT-REAL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma/Mont-real, 30 de maig de 2000

D'una part la Universitat del Quebec a Mont-real, representada pel Rector en funcions, senyor Gilbert Dionne, representant d'aquesta institució associada de la Universitat del Quebec, segons la Llei sobre la Universitat del Quebec, instituÏda per lettres patentes emeses el 9 d'abril de 1969, conforme a l'aticle 27 de la mateixa llei.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ACORDEN

Article 1

Facilitar i intensificar els intercanvis, particularment en el camp interdisciplinari dels estudis turístics, de la geografia de les xarxes de transport i comunicacions, de l'ordenació del territori, dels sistemes d'informació geogràfica, de la cartografia temàtica i de les ciències mediambientals, entre altres.

Article 2

A partir de l'article 5 de l'acord de col·laboració, es designen com a representants de les parts Joana Maria Seguí Pons, professora titular de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra de la UIB, per als estudis de turisme i per als de geografia, i Grabriel Moyà Niell, professor titular d'Ecologia del Departament de Biologia de la UIB, per als estudis de Ciències del Medi Ambient; i Jean Carrière, cap del Departament de Geografia, per als de geografia, i Louis Jolin (Turisme) i Dolors Planas (Ciències del Medi Ambient), per part de la Universitat del Quebec a Mont-real.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 15 de febrer de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en francès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat del Quebec a Mont-real,

Gilbert Dionne
Rector en funcions

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector