Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DEL QUEBEC A MONT-REAL (CANADÀ) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma/Mont-real, 30 de maig de 2000

CONSIDERANT

L'interès manifestat per les dues institucions; el desig mutu de les institucions signatàries d'associar-se formalment i de donar així un caràcter oficial a la seva cooperació;

D'una part la Universitat del Quebec a Mont-real, representada pel Rector en funcions, senyor Gilbert Dionne, representant d'aquesta institució associada de la Universitat del Quebec, segons la Llei sobre la Universitat del Quebec, instituïda per lettres patentes emeses el 9 d'abril de 1969, conforme a l'aticle 27 de la mateixa llei.

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears, representada pel Rector, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

ACORDEN

Article 1

El present acord aporta un quadre formal a la cooperació, per facilitar i intensificar els intercanvis ja iniciats entre les dues institucions universitàries. L'acord està obert als professors investigadors de totes les disciplines que puguin veure un interès a desenvolupar projectes de cooperació.

Article 2

De forma general i segons els mitjans financers disponibles de cada institució, la col·laboració pot prendre les formes següents:

Realització de projectes de recerca conjunts; intercanvi de professors i d'experts per a tasques de docència i de formació; realització d'estades d'estudis i de perfeccionament per a estudiants (segons modalitats per definir en un protocol annex d'intercanvi d'estudiants); publicacions conjuntes i intercanvi d'experiències quant a la metodologia de treball i a organització acadèmica; organització conjunta de seminaris, col·loquis i d'altres manifestacions científiques i culturals que interessin les dues institucions, així com qualsevol altre projecte iniciat per l'una o l'altra de les dues parts.

Article 3

Les activitats i els programes concrets seran establerts de forma concertada pels representants de les parts i seran objecte d'annexos complementaris a aquest protocol. Es requerirà l'aval institucional en tots els casos en què aparegui un compromís financer directe de les universitats signatàries.

Article 4

Les dues institucions s'esforçaran a trobar els mitjans que permetin la realització dels intercanvis i asseguraran un sosteniment recíproc al desenvolupament d'una cooperació fructuosa.

Article 5

Les dues institucions formalitzaran les activitats que s'hagin de realitzar a través de protocols annexos al present acord. Cada una nomenarà una persona a la qual es confiarà la responsabilitat de vetllar per l'aplicació de cada protocol annex. Aquesta persona s'ocuparà sobretot de la coordinació de les activitats de col·laboració objecte d'acord i haurà de fer un informe anual de les activitats a les autoritats competents de la seva universitat.

Article 6

Aquest protocol entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una durada de cinc anys. La renovació serà possible una vegada l'hagin avaluat el Vicerectorat de Projectes i Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balears i l'Oficina de Cooperació Internacional per la Universitat del Quebec a Mont-real, si les parts hi consenten. Aquest acord el pot rescindir qualsevol de les parts amb un avís previ de sis mesos. Les parts es comprometen a realitzar les activitats planificades en protocols annexos abans de la rescissió.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 15 de febrer de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en francès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat del Quebec a Mont-real,

Gilbert Dionne
Rector en funcions

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector