Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 27 de juliol de 2000

D'una part el conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Honorable Senyor Damià Pons i Pons.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

La Conselleria d'Educació i Cultura vol projectar la difusió de la cultura de les Illes Balears i promoure l'estudi i la investigació de la llengua catalana i la literatura a l'exterior.

La Universitat de les Illes Balears manté un conveni amb la Universitat de Sheffield (Gran Bretanya) pel qual s'estableix la Càtedra Illes Balears a la Universitat de Sheffield.

La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears volen col·laborar en la promoció i el foment de l'estudi de la llengua catalana i en la investigació en aquest camp.

Per això,

PACTEN

1 . La Conselleria d'Educació i Cultura col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears en el manteniment de la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield (Gran Bretanya).

2 . La Universitat de les Illes Balears es compromet a incloure el logotip de la Conselleria d'Educació i Cultura en tota la documentació, publicitat d'actes, publicacions, conferències, etc., que es facin de la Càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield.

3 . La Conselleria d'Educació i Cultura participarà en la selecció de professorat, persones becàries, persones que han d'ocupar el lectorat, etc., de la nostra comunitat que hagin de formar part de la Càtedra Illes Balears.

4 . La Universitat de les Illes Balears lliurarà a la Conselleria d'Educació i Cultura una memòria informativa semestral de les activitats de la Càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield i una de general a l'acabament de la vigència d'aquest conveni.

La memòria inclourà: nombre d'alumnes de la càtedra, professorat adscrit, seminaris, conferències i qualsevol altre tipus d'incidències que es produeixin a la càtedra.

5 . La Conselleria d'Educació i Cultura lliurarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 3.000.000 (tres milions) de pessetes amb càrrec a la partida pressupostària 13301.455201.64000, que es pagaran de la manera següent:

Any 2000: 1.000.000 (un milió) de pessetes

Any 2001: 1.000.000 (un milió) de pessetes

Any 2002: 1.000.000 (un milió) de pessetes

6 . La Conselleria d'Educació i Cultura abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat corresponent a cada anualitat una vegada la Universitat de les Illes Balears hagi presentat un certificat acreditatiu de les activitats fetes pel lectorat i per la Càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield, independentment de la memòria informativa semestral i de la final.

7 . Aquest conveni serà vigent fins al 30 de desembre de 2002.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 28 de març de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Damià Pons
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector