Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 7 de juliol de 2000

REUNITS

D'una banda, l'il·lustríssim senyor Miquel Capellà Moyà, president de la Caixa de Balears, «Sa Nostra».

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I . Que entre les activitats de la Caixa de Balears, «Sa Nostra», s'hi troba la promoció de la reflexió social i de debats sobre la realitat de les Illes Balears, la realització d'estudis i la recerca i la difusió de la cultura, entre d'altres.

II . Que la Universitat de les Illes Balears té a càrrec seu el servei públic de l'educació superior i atribuïda com una de les seves funcions, d'acord amb la Llei de reforma universitària (LRU), la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat en què està inserida (article 1.c.).

III . Que la Caixa de Balears, «Sa Nostra», i la Universitat de les Illes Balears (UIB), estan interessades a col·laborar en un Centre d'Estudis i Documentació Contemporània de les Illes Balears (CEDOC).

CLÀUSULES

Primer . L'objecte del present conveni és crear i posar en marxa un centre d'estudis ¿Centre d'Estudis i Documentació Contemporània de les Illes Balears (CEDOC).

Segon . Els serveis que oferirà aquest centre d'estudis són els següents:

a) Organitzar conferències, cursos i debats davant els reptes de la societat actual.

b) Crear i gestionar un servei de documentació i una base de dades sobre la societat contemporània de les Illes Balears.

c) Promocionar i realitzar estudis i recerques sobre la societat contemporània.

d) Fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i societat en general.

e) Promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels temps presents i futurs a la societat de les Illes Balears.

f) Resoldre consultes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que ho sol·licitin, així com per a particulars.

Tercera . Es constitueix una comissió rectora composta per un màxim d'onze membres, que seran nomenats a proposta conjunta pel president de la Caixa de Balears, «Sa Nostra», i pel rector de la Universitat de les Illes Balears.

La comissió rectora elegirà un president d'entre els seus membres.

Quarta . La comissió rectora tindrà a càrrec seu l'aprovació dels programes d'activitats que anualment s'hagin d'executar, amb especificació dels pressuposts necessaris per a l'exercici corresponent, com també el seguiment i l'avaluació de les accions dutes a terme.

La comissió rectora es reunirà almenys una vegada l'any.

Cinquena . A fi d'aconseguir una major eficàcia i operativitat hi haurà un director coordinador del CEDOC, designat pels representants de les parts signants del present conveni.

Sisena . La comissió rectora designarà un comitè executiu, que es reunirà a petició de qualsevol dels seus membres i, com a mínim, una vegada cada trimestre. En formarà part necessàriament el director del CEDOC. Li correspondrà discutir detalladament els programes d'activitats, el pressupost i el finançament, i també formular propostes a la comissió rectora.

Setena . Podran formar part del CEDOC altres entitats i institucions per acord de les dues parts que signen aquest conveni.

Vuitena . En tota la documentació del CEDOC, com també en qualsevol tipus de publicitat, hi haurà de constar la participació de les parts signants d'aquest conveni.

Novena . El present conveni tindrà una vigència de dos anys a partir de la data de la firma i es prorrogarà automàticament i per anualitats, si cap de les dues parts no manifesta la voluntat de donar-lo per acabat. Ambdues parts es comprometen a garantir l'execució i el finançament de la manera programada de les activitats que s'hagin iniciat i no conclòs en el moment de l'extinció del conveni.

Les parts, en la representació en què actuen, accepten aquest conveni i els seus efectes jurídics.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 9 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I perquè consti, el signen, estès en dos exemplars però amb un sol efecte, a la ciutat i en la data indicades al començament, de tal manera que una còpia quedarà en poder de cadascuna de les parts que intervenen en aquest conveni.

Per la Caixa de Balears, «Sa Nostra»,

Miquel Capellà
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

ANNEX AL CONVENI ENTRE LA CAIXA DE BALEARS, «SA NOSTRA», I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA CREACIÓ DEL CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ CONTEMPORÀNIA DE LES ILLES BALEARS (CEDOC)

1. Nomenaments

1. S'acorda el nomenament dels membres següents de la comissió rectora:

a) Per la Caixa de Balears, «Sa Nostra»: el senyor Miquel Capellà Moyà ¿president de la Caixa de Balears¿ o la persona que delegui, el senyor Miquel Alenyà Fuster ¿director de l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra¿ o la persona que delegui, i el senyor Andreu Ramis Puig-gros ¿cap de l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra.

b) Per la Universitat de les Illes Balears: el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger ¿Rector de la Universitat de les Illes Balears¿ o la persona que delegui, el doctor Miquel Duran Pastor ¿catedràtic d'universitat d'Història Contemporània¿, el doctor Miquel Massot Miquel ¿catedràtic d'escola universitària de Dret Civil¿, el doctor Miquel Morey Andreu ¿catedràtic d'universitat d'Ecologia¿, la doctora Esperança Bosch Fiol ¿professora titular de Psicologia¿, el doctor Pere Rosselló Bover ¿professor titular de Literatura Catalana¿ i el senyor Miquel Pastor Tous ¿director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

2. Es nomena el doctor Sebastià Serra Busquets ¿professor titular d'Història Contemporània¿ director coordinador del CEDOC.

3. S'acorda de fer el nomenament de les persones següents per al comitè executiu: el senyor Andreu Ramis Puig-gros ¿en representació de la Caixa de Balears, «Sa Nostra»¿, el senyor Jaume Sureda Negre ¿en representació del Consell Executiu de la UIB¿ i el senyor Sebastià Serra Busquets ¿director coordinador del CEDOC.

2. Aportació econòmica

Per a l'any 2000 el CEDOC rebrà una aportació de deu milions de pessetes de la Caixa de Balears, «Sa Nostra», del pressupost de l'Obra Social i Cultural.