Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ «ÚS D'ULTRASONS EN ELS PROCESSOS D'EXTRACCIÓ AMB FLUIDS SUPERCRÍTICS: EFECTES SOBRE EL PROCESSAMENT I IMPLICACIONS EN LES CARACTERÍSTIQUES I PERCEPCIÓ DEL PRODUCTE»

Palma/València, 6 de juny de 2000

REUNITS

D'una part, la Universitat Politècnica de València (d'ara endavant, UPV), amb el CIF Q-46/18002-B, amb domicili a València, camí de Vera, s/n, CP 46022. i en representació d'aquesta el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Rector Justo Nieto Nieto, en virtut del que estableixen els articles 11 i 18 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i l'article 202 dels Estatuts de l'esmentada universitat, que li atorga poders suficients que no han estat derogats ni modificats.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Tots dos representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen en nom de les respectives entitats el present conveni, i a aquest efecte

EXPOSEN

1. Que la UPV, a través del Departament de Tecnologia d'Aliments, és l'organisme executor del projecte d'investigació titulat «Ús d'ultrasons en els processos d'extracció amb fluids supercrítics: efectes sobre el processament i implicacions en les característiques i percepció del producte», del qual és investigador responsable el catedràtic d'universitat senyor Antoni Mulet Pons, amb data d'inici 1-I-2000 i data prevista de finalització 31-XII-2001.

2. Que la UIB participa explícitament en l'esmentat projecte amb responsabilitat directa en l'execució de diferents tasques del projecte d'investigació aprovat.

Per tot això, les dues parts acorden de subscriure aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte d'aquest conveni consisteix en el desenvolupament per part de la UIB dels treballs científics corresponents definits en el projecte.

Segona . La UIB accepta de realitzar els treballs encomanats en el projecte i d'aplicar la subvenció als fins per als quals s'atorga, d'acord amb la resolució del secretari d'estat d'Universitats, Investigació i Desenvolupament.

Tercera . Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la conclusió coincidirà amb la finalització del projecte: 1FD97-1246-C03-01 (31-XII-2001).

Quarta . Com a compensació per la realització del treball, la UPV es compromet a pagar a la UIB la quantitat de 2.000.000 (dos milions) de pessetes, corresponents als treballs assignats en el projecte a la UIB.

El pagament de la quantitat esmentada es farà efectiu mitjançant transferència al compte corrent núm. 2051 0100 DC51 0141983364 obert a Sa Nostra, oficina Son Fuster, C/ del Ter, 16, Son Fuster, Palma, a nom de la UIB i segons el desglossament següent:

¿En rebre la UPV l'ajuda corresponent a la primera anualitat, un milió de pessetes.

¿ En rebre la UPV l'ajuda corresponent a la segona anualitat i una vegada la UIB hagi presentat el certificat de despeses (segons la normativa aplicable als fons FEDER) del primer pagament, un milió de pessetes.

Cinquena . La UIB es compromet a complir les condicions de justificació i execució pressupostària fixades en la resolució d'aprovació del projecte, i es compromet a lliurar a petició de l'investigador responsable del projecte 1FD97-1246-C03-01 els informes corresponents, així com el certificat de les despeses totals realitzades en el desenvolupament del projecte, abans del 31-XII-2001.

Sisena . La UIB i la UPV podran disposar de la informació utilitzada i obtinguda al llarg dels estudis continguts en el marc d'aquest conveni, per utilitzar-la en treballs d'investigació, experimentació i desenvolupament tecnològic dels mateixos centres, així com en els processos de transferència i cooperació tècnica. En cas que fos així, es faria una menció explícita de la col·laboració i/o el suport de la CICYT (FEDER).

Setena . A l'efecte de qualsevol comunicació relativa a aquest conveni, l'investigador responsable del projecte, doctor Antoni Mulet Pons, serà l'interlocutor per part de la UPV.

Per part de la UIB, la investigadora responsable i interlocutora serà la doctora Susana Simal Florindo, amb l'adreça al Departament de Química, edifici Mateu Orfila i Rotger, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears.

Vuitena . Les parts podran denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per acord mutu. Si per causes imputables a la UIB no es dugués fins al final el treball encomanat, el conveni quedaria automàticament rescindit i la UPV tindria dret a la devolució de les quantitats pagades a compte, en un termini que no seria superior a un mes. Així mateix, si la UPV pretengués unilateralment donar per acabat el treball abans d'haver-se acabat i sense causa justificada, hauria de pagar a la UIB els imports pendents de pagament en un termini no superior a un mes.

Novena . La UPV i la UIB es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni.

En cas de conflicte, totes dues parts acorden de sotmetre's als tribunals de València, amb renúncia al seu propi fur.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 6 de juny de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Justo Nieto
Rector de la Universitat Politècnica de València

Llorenç Huguet
Rector de la Universitat de les Illes Balears

 

Antoni Mulet
Professor responsable de la UPV

 

Susana Simal
Professora responsable de la UIB