Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA A L'ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L'INSTITUT BALEAR DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de juny de 2000

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Pere Sampol i Mas, vicepresident del Govern de les Illes Balears, conseller d'Economia, Comerç i Indústria i president de l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial (d'ara endavant, IDI), com a representant d'aquest, segons el que estableix el Decret 110/1997, d'1 d'agost, modificat pel Decret 94/1998, de 30 d'octubre, en el qual s'aproven els Estatuts de l'IDI.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . Que el dia 28 de juny de 2000 l'IDI i la UIB varen signar un acord marc de col·laboració l'objecte del qual és el desenvolupament de totes aquelles activitats que vagin dirigides a afavorir la promoció i la millora de la competitivitat empresarial.

Segon . Que l'objecte d'aquesta addenda a l'acord marc de col·laboració és crear un programa específic de formació en matèria de gestió de qualitat dins la Universitat de les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

Primer . Que la UIB crearà una assignatura opcional en matèria de qualitat dins els seus plans d'estudis. Inicialment aquesta assignatura tindrà una durada de seixanta hores i englobarà el contingut següent:

1. Introducció: història de la qualitat. Durada: 2 hores.

2. Motivació en l'entorn de la qualitat. Durada: 4 hores.

2.1. El compromís de la Direcció.

2.2. La resistència al canvi.

2.3. La importància de la comunicació, la formació, la participació i el reconeixement.

3. Sistemes d'assegurament de qualitat. Normativa ISO 9000: versió 2000. Durada: 20 hores.

3.1. Descripció dels punts de la norma.

3.2. Auditories de qualitat com a sistema de revisió.

3.3. Procés de certificació: entitats acreditadores, certificadores i consultores.

3.4. Integració de sistemes: qualitat, medi ambient i seguretat.

4. Les tecnologies de la informació aplicades als sistemes de qualitat. Durada: 4 hores.

4.1. Com a eines bàsiques per a la millora de la gestió del sistema de qualitat.

4.2. Com a factor clau per a la millora de la qualitat del servei.

4.3. Aplicacions informàtiques estàndards de suport a la gestió del sistema de qualitat.

5. Eines de qualitat. Durada: 10 hores.

5.1. Pluja d'idees ( brainstorming ), recollida de dades, diagrama d'Ishikawa, Pareto i diagrames de flux.

5.2. Cercle Deming (PDCA).

5.3. Tècniques de mesura de la qualitat (AMFE, cost de qualitat...).

6. Qualitat total i el model EFQM d'excel·lència. Durada: 20 hores.

6.1. Descripció dels criteris del model EFQM d'excel·lència.

6.2. El model EFQM d'excel·lència com a eina d'autoavaluació.

6.3. Premis.

Segon . Que l'àrea de qualitat de l'IDI adquireix el compromís de definir el perfil professional del professor per a la realització d'aquesta assignatura. L'import per a la contractació del professor serà abonat totalment per l'IDI al departament corresponent de la UIB i serà de 800.000 pessetes.

El professor que resulti contractat per la UIB dependrà orgànicament del Departament d'Economia i Empresa.

Tercer . Que l'àrea de qualitat de l'IDI adquireix el compromís d'aportar suport metodològic en matèria de qualitat quan les dues organitzacions així ho decideixin.

Quart . Que les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de qualitat i a compartir les seves millors pràctiques empresarials dins l'àmbit de les Illes Balears.

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 18 d'abril de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

El Consell de Direcció de l'IDI del dia 24 de febrer de 2000 va autoritzar el president de l'IDI per a la signatura d'aquest acord.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial,

Pere Sampol
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector