Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT BALEAR DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de juny de 2000

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Pere Sampol i Mas, vicepresident del Govern de les Illes Balears, conseller d'Economia, Comerç i Indústria i president de l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial (d'ara endavant, IDI), com a representant d'aquest, segons el que estableix el Decret 110/1997, d'1 d'agost, modificat pel Decret 94/1998, de 30 d'octubre, en el qual s'aproven els Estatuts de l'IDI.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d'establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon . Que ambdós organismes tenen entre els seus objectius prioritaris el desenvolupament de totes aquelles activitats que vagin dirigides a afavorir la promoció i la millora de la competitivitat empresarial.

Tercer . Que en compliment dels fins institucionals que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

  1. Transferència de coneixement i tecnologia.

  2. Desenvolupament de programes de promoció.

  3. Intercanvi d'experiències en actuacions sectorials.

  4. Encomanar-se mútuament treballs o estudis determinats que qualcuna de les parts estigui en condicions de realitzar.

  5. Desenvolupar activitats de formació i informació per a professionals de les institucions signants o de l'exterior, especialment en aquelles que tinguin especial interès per a la comunitat de les Illes Balears.

  6. Intercanvi entre les institucions signants de documentació científica i de publicacions, periòdiques o no.
  7. Bescanvi de places gratuïtes per a activitats formatives convocades respectivament per la Universitat de les Illes Balears i l'IDI.

  8. Convenir en tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.

Segon . Les institucions signants programaran anualment les activitats que es realitzaran, i en els convenis que signin en cada cas hi estipularan obligatòriament almenys l'objecte i les obligacions de les parts i s'hi detallaran, si escau, el règim de finançament, els mecanismes de seguiment de l'execució del conveni i el règim de rescissió i pròrroga.

Tercer . Es nomenarà una comissió mixta de seguiment per al foment i l'avaluació del present acord marc formada per tres representants designats per l'IDI i tres per la Universitat de les Illes Balears, que es reuniran trimestralment.

Sens perjudici de les funcions d'aquesta comissió mixta, els convenis específics podran preveure el nomenament de comissions especials per fer-ne el seguiment, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts.

Quart . El present acord té una vigència de tres anys comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que s'ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s'ha de comunicar mitjançant escrit i de manera que pugui acreditar-se la tramesa i la recepció d'aquest i la data d'ambdues coses. Si cap de les parts vol donar per acabat l'acord, es compromet a finir les accions establertes que hi hagi en funcionament.

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 18 d'abril de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

El Consell de Direcció de l'IDI del dia 24 de febrer de 2000 va autoritzar al president de l'IDI la signatura d'aquest acord.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial,

Pere Sampol
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector