Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ GENERAL ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 12 de juliol de 2000

REUNITS

D'una part, el Molt Honorable Senyor Francesc Antich Oliver, president del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . Que el Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, manifesta el seu interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent amb la UIB, per desenvolupar diverses actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern de les Illes Balears.

Segon . Que la UIB també manifesta el seu interès per dur a terme aquest conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, en funció de les diverses actuacions de caràcter institucional, professional, acadèmic i científic que realitzen els membres de la comunitat universitària, departaments, centres, instituts, laboratoris i altres serveis de la UIB.

Per aquests motius,

ACORDEN

Primer . La signatura d'aquest conveni marc entre el Govern de les Illes Balears i la UIB, per tal d'establir la col·laboració institucional entre les dues entitats.

Segon . Aquest conveni marc de col·laboració es desenvoluparà a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols, que s'adjuntaran a l'esmentat conveni.

Tercer . El període de vigència del present conveni serà de quatre anys, a partir de la data de la signatura. Es prorrogarà tàcitament pel mateix període si cap de les parts signats no el denuncia amb una antelació mínima d'un mes a la data de finalització de la seva vigència.

Quart . Qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'haurà de realitzar a través d'un protocol específic.

Cinquè . Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni marc formada per tres membres del Govern de les Illes Balears, nomenats pel Consell de Govern, i tres membres de la UIB, per tal de fer el seguiment i la proposta dels referits protocols addicionals.

Sisè . En qualsevol cas, per a la realització dels diversos protocols addicionals es podran constituir les comissions específiques necessàries i amb els membres que cada una de las parts proposi. Aquestes comissions específiques informaran obligatòriament a la comissió mixta dels protocols addicionals que es realitzin.

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni marc en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Govern de les Illes Balears,

Francesc Antich
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector