Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ANNEX NÚM. 3 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEAR ALS EFECTES DE LA CONCESSIÓ DE CINC BEQUES AMB EL TÍTOL DE «BEQUES PER A JOVES INVESTIGADORS CONSELL DE MALLORCA - UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS»

Palma, 10 de gener de 2000

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Antònia Munar Riutort, presidenta del Consell Insular de Mallorca (CIM).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Actuen ambdues parts, en nom i representació dels ensels càrrecs dels quals ocupen i rconeixent-se, mútuament, plena capacitat jurídica i d'obrar,

EXPOSEN

Primer

Que la Universitat de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, en el conveni marc signat, manifesten la voluntat de col·laboració en matèria de joventut i esports.

Segon

Que en el marc d'aquest conveni presenten aquest protocol annex, que té per objecte la convocatòria de cinc beques per a joves investigadors.

Per això,

ACORDEN

Primer . Amb aquest fi el Consell Insular de Mallorca farà l'aportació de cinc milions de pessetes.

Segon . La convocatòria d'aquestes beques es realitzarà d'acord amb les bases següents:

BASES

BEQUES PER A JOVES INVESTIGADORS CONSELL DE MALLORCA - UIB

La Conselleria de Cultura i Joventut del Consell Insular de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, per tal de fomentar la tasca investigadora i la iniciació en la investigació científica dels joves de Mallorca, convoca les terceres beques per a joves investigadors Consell de Mallorca - UIB, que es regiran per les bases següents:

1. Es convoquen cinc beques per a joves estudiants de segon i tercer cicle de la UIB, dotades amb un milió de pessetes cadascuna.

2. El tema serà de lliure elecció.

3. Els projectes s'han de presentar en quatre exemplars abans del dia 30 de desembre de 1999. A més del títol, a la coberta hi ha de figurar el nom, els cognoms, el NIF, l'adreça i el telèfon de l'autor o els autors, i el seu currículum. S'ha d'adjuntar còpia del certificat de notes. Aquests projectes han d'estar avalats per un professor de la Universitat de les Illes Balears, que es comprometrà a fer-ne el seguiment.

4. Es lliuraran 200.000 pessetes a l'acte d'atorgament del premi, 200.000 pessetes en lliurar un informe en els primers sis mesos i la resta en el moment en què acabi el treball. L'informe i la memòria han de tenir el vistiplau del professor que avali el projecte.

5. Els projectes d'investigació han de ser originals i inèdits.

6. En els projectes han de figurar, com a mínim, els objectius, la metodologia, la planificació i el pressupost, i s'han de presentar en llengua catalana.

7. El projecte d'investigació tindrà una durada d'un any. Excepcionalment pot concedir-se una pròrroga d'un any més, si així ho decideix el jurat.

8. El lloc de presentació és la Conselleria de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca (via Roma, 1, edifici de la Misericòrdia, Palma), o també el Registre General de la Universitat de les Illes Balears. S'admetran els originals que arribin per correu, si la data d'expedició no és posterior al dia 30 de desembre.

9. El jurat serà format per tres membres designats pel CIM i tres membres de la UIB i el presidirà el Conseller de Cultura i Joventut del CIM; actuarà com a secretari un representant designat per la UIB. El jurat, a més de proposar les persones seleccionades, s'encarregarà de fer el seguiment de la investigació i decidir el moment en el qual es podran fer els lliuraments de l'import del premi en funció d'aquest seguiment.

10. El jurat pot declarar la convocatòria deserta.

11. Els projectes que no hagin estat premiats podran retirar-se a partir de l'endemà d'haver-se atorgat els premis.

12. La UIB i el CIM es reserven el dret d'ús del contingut de la investigació, sens perjudici del que estableix la legislació en matèria de drets d'autor, i eventualment poden decidir-ne la publicació.

13. El simple fet de presentar projectes suposa que s'accepten aquestes bases.

14. Els beneficiaris d'aquestes beques no podran compatibilitzar-les amb beques d'altres institucions.

15. El jurat té la facultat d'interpretar aquestes bases i poder suplir-ne qualsevol llacuna o buit d'acord amb la seva finalitat.

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 19 d'octubre de 1999 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 1999, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit per les parts aquest protocol i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El Rector de la Universitat de les Illes La Presidenta del Consell Insular de

Balears, Mallorca,

Llorenç Huguet M. Antònia Munar

Bartomeu Tous i Aymar, secretarigGeneral, en la seva condició d'assessor i fedatari públic del Consell Insular de Mallorca, autoritza aquest conveni, a Palma ......................................