Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE FELANITX I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Felanitx, 4 de juliol de 2000

D'una banda, el senyor Miquel Riera i Nadal, que actua en representació i com a batlle de l'Ajuntament de Felanitx, amb domicili a la plaça Constitució, 1, 07200 Felanitx.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per poder complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la Universitat i la societat.

Que l'Ajuntament de Felanitx es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de Felanitx i la UIB es comprometen en la creació del Centre Universitari de Felanitx, on els joves universitaris de Felanitx i la seva comarca disposaran de les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . El Centre Universitari de Felanitx disposarà d'un local adequat a les seves necessitats cedit per l'Ajuntament de Felanitx. L'Ajuntament de Felanitx el dotarà del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase amb un mínim de quatre ordinadors connectats a la xarxa i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà l'acreditació necessària i suficient per accedir al centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . El Centre Universitari de Felanitx funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la seva biblioteca es podrà acollir al servei de préstecs interbibliotecaris.

Sisena . Si el Centre Universitari de Felanitx vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Setena . La Universitat enviarà al centre de Felanitx un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per l'Ajuntament de Felanitx,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Miquel Riera
Batle

Llorenç Huguet
Rector