Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ CIENTÍFICA I PEDAGÒGICA EN ELS CAMPS DE LA INVESTIGACIÓ, L'ENSENYAMENT, EL DESENVOLUPAMENT I L'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT TECNOLÒGICA NACIONAL (ARGENTINA), FIRMAT, RESPECTIVAMENT, PEL RECTOR LLORENÇ HUGUET (UIB) I L'ENGINYER CARLOS EUGENIO RAPP, SECRETARI ADMINISTRATIU, EN REPRESENTACIÓ DEL RECTOR ENGINYER HÉCTOR C. BROTTO (UTN)

LA PRESENT ADDENDA INCORPORA ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE L'ENSENYAMENT NO PRESENCIAL BASAT EN L'ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES XARXES DE COMUNICACIÓ I LES DISTINTES MODALITATS DE TELEEDUCACIÓ

Palma, 17 de maig de 2000

La present addenda es firma tenint en compte les clàusules del conveni marc.

L'objectiu específic que es fixa a la present addenda és el desenvolupament, a la Universitat Tecnològica Nacional, d'un sistema d'ensenyament no presencial, amb l'aportació de les tecnologies a l'educació i el projecte Campus Extens de la Universitat de la Illes Balears com a programa de referència.

Per a l'assoliment de l'objectiu proposat, es prendrà com a referència el desenvolupament del projecte Campus Extens, per tal com es considera que els objectius, programes i projectes d'aquest organisme són coincidents amb els de la Universitat Tecnològica Nacional. D'altra banda, ambdues universitats manifesten el seu interès d'intercanviar experiències i informació sobre la utilització de les esmentades tecnologies en l'ensenyament.

Una vegada establerts els contactes previs entre els equips tècnics d'ambdues universitats i plantejades les propostes de treball entre els responsables de les dues institucions, es fixen els punts temàtics per a un programa que s'ha de realitzar entre els anys 2000 i 2004, que apareixen a la present addenda.

La temàtica que tractaran els equips d'ambdues universitats comprèn les accions destinades al desenvolupament de l'ensenyament no presencial, amb la consideració dels diversos components d'un campus virtual, com:

 1. Videoconferències interactives multipunt sobre Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Temes de treball:

  • Aspectes tecnològics de les connexions multipunt i punt a punt. Característiques i velocitat dels enllaços.
  • Control de la imatge en el model multipunt, especialment organització i logística de les seus d'emissió i recepció.
  • Aspectes pedagògics de l'organització i el desenvolupament de videoconferències.
  • Aspectes sincrònics i asincrònics de les emissions (gravació, emissió en diferit, etc.).
  • Durada de les videoconferències, sessions de classes, períodes de descans, etc.
 1. Campus virtual sobre WebCT o altres entorns:
  • Força i febleses del programa actual.
  • Comparació amb altres entorns (First Class, Learning Space, etc.).
  • Interfície d'usuari

¿ Disseny de pantalles
¿ Imatge institucional

 1. Sistema de tutories:
  • Presencials.
  • Mitjançant videoconferències, amb aspectes incorporats a les classes, o diferenciats d'aquestes.
  • Mitjançant el campus virtual. Característiques.
  • Perfil dels tutors. Selecció, formació, capacitació contínua. Normes.
 1. Tasca dels professors:
  • Activitat docent a les videoconferències.
  • Diferents models d'ensenyament. Temps. Suports multimèdia. Presentacions amb distintes modalitats.
  • Interacció amb les seus presencials i remotes.
  • Perfil dels professors. Capacitació de docents per a les videoconferències. Pautes i normes. Interrelació entre el campus virtual sobre WebCT i sistema de videoconferències.
 1. Diversos tipus de materials:
  • Suport paper.
  • Suport CD i multimèdia.
  • Sobre WWW.
  • Aspectes del contingut.
  • Disseny, producció i distribució.
 1. Entorns administratius:
  • Administració tecnològica dels sistemes de videoconferència i del campus virtual.
  • Administració pedagògica de cursos, classes i tutories.
  • Normes administratives per al control dels alumnes, dels professors, de les assignatures, de la inscripció i l'acreditació
 1. Avaluació dels cursos, dels alumnes (parcials i finals), dels docents, del campus virtual, dels aspectes tecnològics.

 2. Comunicacions i publicitat del programa.

 3. Costs dels diversos components. Estudi de mecanismes de finançament extern dels diferents projectes que s'han d'emprendre conjuntament entre ambdues universitats.

 4. Projectes acadèmics:
  • Carreres de grau.
  • Cursos de postgrau (especialitats, màsters i doctorats) i formació contínua a distància.
  • Activitats d'extensió.
  • Cicles de difusió que usen videoconferència.
 1. Línies d'investigació sobre sistemes d'ensenyament no presencial i els seus components. Participació en investigacions conjuntes sobre distribució d'informació en formats multimèdia a través de les xarxes de comunicació.
 2. Telegestió. Experiències de telegestió per videoconferència: avaluació de mecanismes d'interacció no presencial entre els equips d'ambdós programes sobre temes d'interès mutu en desenvolupament; així s'escurça el temps de gestió i s'eviten trasllats excessius de personal.

 3. Funcions de la UIB i de l'UTN com a observatoris de l'evolució i aplicació de les noves tecnologies a l'educació. Es col·laborarà en la creació de «fòrums telemàtics de debat» sobre temes que facilitin l'agrupació de professors i docents d'ambdues universitats, motivats pels mateixos interessos temàtics.

 4. Possibilitat que accedeixin al Campus Extens alguns tècnics de l'UTN, i al projecte no presencial de l'UTN alguns tècnics de la UIB, per poder observar i avaluar ambdues experiències.

 5. Per al desenvolupament del present conveni, a més dels mecanismes de telegestió esmentats, es disposarà l'intercanvi d'especialistes d'ambdós equips, una o dues vegades per any. Com correspon, les despeses de trasllat aniran a càrrec de la universitat emissora, i les despeses d'allotjament i viàtics a càrrec de la universitat receptora.

Per aconseguir la implementació dels objectius descrits a la present addenda, es constitueix una comissió de gestió entre ambdues institucions que serà l'encarregada de definir el pla d'actuació en cada una d'aquestes línies d'acció, d'avaluar els recursos necessaris i de sotmetre'ls a l'aprovació dels rectors. En cas d'aprovació, l'esmentada comissió farà el seguiment de l'activitat. La comissió de gestió serà integrada pels senyors Avel·lí Blasco Esteve i Jesús Salinas Ibáñez, per part de la UIB, i pels senyors Carlos Eugenio Rapp i Uriel Rubén Cukierman, per part de la UTN.

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 16 de maig de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats la present addenda, estesa en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Tecnològica Nacional,

Carlos Eugenio Rapp
Secretari administratiu