Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL D'ACORD PER A UN PROGRAMA DE TITULACIÓ COMPARTIDA EN ESTUDIS DE POSTGRAU, MÀSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Palma, 28 de març de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Lluís Arola i Ferrer, amb DNI núm. 39642182-A, com a representant d'aquesta, amb seu al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Dins el marc de col·laboració establert per l'Institut Joan Lluís Vives, ambdues institucions estableixen el protocol següent, que fixa en particular les modalitats generals per a l'expedició d'una titulació compartida de Màster en Tecnologia Educativa.

Aquest acord es basa en la qualitat mútua que es reconeixen ambdues institucions en la col·laboració actual i en la complementarietat en determinades àrees.

I. Conveni per a una titulació doble

1. Admissió d'estudiants

Seran alumnes d'aquest programa de titulació compartida els estudiants d'una de les dues institucions que facin el màster en la modalitat semipresencial, tal com s'estableix al projecte de l'esmentat màster dins el programa conjunt.

El procés de selecció dels estudiants serà supervisat pels coordinadors de les dues institucions, i la selecció es basarà en la proposta que es faci des de la institució d'origen.

2. Condicions per a l'expedició de la titulació compartida

La Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili consideren que es pot expedir una titulació compartida als estudiants de qualsevol de les institucions que hagin superat els diferents mòduls (a distància i presencials) en qualsevol de les institucions.

3. Comissió pedagògica mixta

La realització d'aquesta formació compartida és responsabilitat d'una comissió pedagògica mixta constituïda pels directors del màster més els tutors de cadascuna de les institucions.

4. Inscripció dels estudiants

Durant la duració del màster l'estudiant estarà inscrit regularment a les dues institucions. Les despeses d'escolaritat tan sols s'hauran de satisfer a la institució d'origen.

II. Aspectes complementaris de l'acord

1. Intercanvi de docents

Per promoure una millor cooperació recíproca en matèria d'ensenyament i d'investigació, es fomentarà l'intercanvi de docents i d'investigadors al programa de doble formació.

2. Intercanvi i mobilitat

Ambdues institucions facilitaran l'intercanvi i la mobilitat dels estudiants mitjançant els programes en els quals les dues universitats participin.

El nombre d'estudiants susceptible de participar en aquest programa es fixarà cada any de mutu acord.

3. Participació d'altres universitats

Ambdues institucions promouran l'ampliació d'aquest conveni perquè puguin participar-hi altres universitats.

III. Modalitats de funcionament

1. Comissió administrativa mixta

El seguiment d'aquest protocol el garanteix una comissió mixta composta per tres persones de cada institució que designaran respectivament el Rector de la Universitat Rovira i Virgili i el Rector de la Universitat de les Illes Balears.

2. Finançament

Per desenvolupar aquest programa es compta amb les matrícules del curs, amb l'ajuda d'entitats públiques i privades i amb la possibilitat d'acollir-se als programes de mobilitat de l'Institut Lluís Vives tant pel que fa a beques per a mobilitat d'estudiants com a despeses de seguiment i administratives.

3. Vigència del protocol

Aquest protocol té una vigència de dos anys i es prorrogarà automàticament tret que alguna de les parts el denunciï expressament amb una antelació de sis mesos a la data d'acabament prevista.

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de febrer de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, estès en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat Rovira i Virgili,

Per la Universitat de les Illes Balears,
Lluís Arola
Rector
Llorenç Huguet
Rector