Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'EMPRESA REY SOL, SA, PER PROPICIAR EL DESENVOLUPAMENT D'INICIATIVES EN EL CAMP DE LA INTERPRETACIÓ AMBIENTAL I DEL PATRIMONI I DESENVOLUPAMENT DE TURISME CULTURAL

Palma, 12 de juny de 2000

REUNITS

D'una banda, el senyor Josep Maria Bertran Andrés, director general i representant legal de l'empresa Rey Sol, SA, editora del diari El Mundo / El Día de Baleares i propietària del segell Edicions de Turisme Cultural Illes Balears, amb domicili al carrer del 16 de juliol, 75, Polígon Son Castelló, 07009 Palma, i amb CIF número A-07074594.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I . Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una entitat pública i el seu objecte és la formació acadèmica, la investigació i la promoció cultural.

II . Que l'empresa Rey Sol, SA, desenvolupa l'exercici de la seva activitat editora a través de la publicació del diari El Mundo / El Día de Baleares i de l'edició de llibres sempre referits a l'àmbit de les Illes Balears, sota la marca Edicions de Turisme Cultural Illes Balears.

III . Que Rey Sol, SA, que ha publicat diferents títols referits al coneixement i la conservació del patrimoni historicocultural de les Illes Balears, té interès a ampliar la seva activitat empresarial amb el fi d'auspiciar nous projectes empresarials, que permetin el desenvolupament del turisme cultural mitjançant la posada en marxa de projectes concrets de comunicació i de millora i conservació de monuments i llocs significatius d'interès cultural situats a l'arxipèlag balear.

IV . Que la UIB, conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), té previst posar en marxa a partir del curs 2000-2001 el Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir, dirigit a la formació de professionals que treballen en l'àmbit del patrimoni natural i cultural, amb el fi d'especialitzar-los en el domini de les estratègies interpretatives orientades a la preservació i el gaudi del patrimoni, així com el desenvolupament del turisme cultural.

V . Que ambdues entitats estan interessades a unir esforços per obtenir aquest mateix objectiu de difusió i conservació del patrimoni historicocultural de les Illes Balears, per la qual cosa subscriuen el present conveni de col·laboració i

ACORDEN

Primer . Com a primer punt d'aquesta col·laboració, Rey Sol, SA, i El Mundo / El Día de Baleares participaran en la difusió i promoció del Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir, gestionat per la UIB i la UOC, mitjançant insercions publicitàries en els mitjans de comunicació propietat de l'empresa editora o que hi estiguin vinculats, amb una aportació d'espais publicitaris valorada en un màxim de 3.500.000 pessetes més IVA durant el curs 2000-2001, amb la intenció de mantenir aquesta col·laboració en anys pròxims, sempre que els resultats aconseguits assoleixin les expectatives desitjades per part dels responsables de l'empresa editora.

Segon . La UIB, com a gestora del Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir, es compromet a fer que el logotip normalitzat d' El Mundo / El Día de Baleares s'incorpori entre els de les entitats patrocinadores del curs, en tots els suports comunicatius en els quals es faci menció a les dites entitats. Els colors institucionals es mantindran amb la màxima fidelitat respecte a l'original facilitat per Rey Sol, SA.

Tercer . Amb l'objectiu que aquest primer acord de col·laboració tingui continuïtat, ambdues entitats manifesten la seva intenció de participar conjuntament en projectes concrets de turisme cultural, mitjançant la col·laboració de les entitats vinculades a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i Edicions de Turisme Cultural Illes Balears.

El primer d'aquests projectes serà impulsar i posar en marxa, juntament amb l'Ajuntament de Palma i les entitats i institucions que en el seu moment acceptin de participar-hi, la Ruta dels Patis de Palma, sobre la base del document elaborat per ambdues entitats per dur a terme aquest projecte, el qual serà objecte d'un nou conveni de col·laboració específic.

Quart . Tant els responsables de la UIB com de Rey Sol, SA, coincideixen en la conveniència de posar en marxa una infraestructura de gestió que s'ocupi tant de desenvolupar i impulsar el turisme cultural a les Illes Balears com d'estudiar aquest fenomen. Aquesta entitat hauria de ser de caràcter publicoprivat i hauria de tenir la participació en la part majoritària de les institucions més significatives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant el present conveni les parts signants es comprometen a treballar perquè aquesta infraestructura es posi en marxa, de tal forma que garanteixi la divulgació i promoció del patrimoni insular, sempre des d'una perspectiva orientada a preservar-lo.

Cinquè . La UIB desenvoluparà la seva labor formativa amb l'objectiu, entre d'altres, de preparar especialistes en la interpretació del patrimoni a través del Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir, amb el fi de dotar les entitats promotores de turisme cultural de les Illes Balears de personal qualificat per dur a terme aquestes tasques. En paral·lel Rey Sol, SA, mitjançant el contacte amb els autors que han publicat obres al segell Edicions de Turisme Cultural Illes Balears, o que han realitzat treballs per publicar a les pàgines d' El Mundo / El Día de Baleares , procurarà establir les sinergies oportunes per potenciar al màxim aquesta activitat difusora.

Sisè . I com a prova de conformitat, ambdues parts, una vegada llegit detingudament el contingut del present conveni de col·laboració, ratifiquen mitjançant la firma els punts objecte d'acord i se sotmeten a la jurisdicció d'un jutge de pau amb vista a dilucidar possibles interpretacions enfrontades dels acords formalment subscrits: per tot això signen a continuació com a prova de conformitat.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 6 de juny de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Rey Sol, SA,
Llorenç Huguet
Rector
Josep Maria Bertran
Director