Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'EMPRESA REY SOL, SA, EDITORA DEL DIARI EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES , PER A LA CREACIÓ DEL FÒRUM INTERNACIONAL TRIBUNA DEL MEDITERRANI

Palma, 12 de juny de 2000

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Reial decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Josep Maria Bertran Andrés, amb DNI núm. 37679357-K, en la qualitat de representant legal de l'empresa Rey Sol, SA, amb el CIF A-07074594, com a empresa editora del diari El Mundo / El Día de Baleares , amb domicili al carrer del 16 de Juliol, 75, del polígon Son Castelló de Palma (07009).

MANIFESTEN

I . Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una entitat pública l'objecte de la qual és la formació acadèmica, la investigació i la promoció cultural.

II . Que l'empresa Rey Sol, SA, és l'editora del diari El Mundo / El Día de Baleares , propietària de la marca editorial i del fons Edicions de Turisme Cultural Illes Balears i gestora del domini <www.elmundo-eldia.com>, a través del qual incorpora l'edició per Internet del diari electrònic, juntament amb tota una sèrie de serveis i productes específics especialment dissenyats per consultar a través d'aquest mitjà de comunicació interactiva.

III . Que la UIB ha creat la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) amb l'objectiu d'impulsar programes de formació d'alt nivell d'especialització, establir vincles amb el teixit empresarial per impulsar projectes de R+D, generar noves iniciatives empresarials sobre la base de resultats científics i tecnològics del sistema públic R+D, propiciar la difusió de la tecnologia i el suport al sistema regional d'innovació, fomentar les anàlisis sectorials basades en les auditories tecnològiques i ajudar al foment de la formació contínua.

IV . Que la UIB, a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i Rey Sol, SA, aprofitant tots els avantatges de comunicació que ofereix Internet com a mitjà de transmissió d'informació en el món, té interès a col·laborar per obrir un espai nou de reflexió i de debat públic, amb l'objecte de contribuir a la divulgació de ponències i treballs d'investigació d'especialistes i acadèmics del camp universitari que viuen i treballen en els països situats a la ribera del Mediterrani, per mitjà d'un fòrum obert destinat a propiciar l'intercanvi d'experiències i sabers.

V . Que ambdues parts reconeixen mútuament tenir la capacitat suficient per subscriure els acords que s'indiquen a continuació, en el marc del present conveni de col·laboració, i

ACORDEN

Primer . Crear un nou espai de debat comú amb el títol Tribuna del Mediterrani, per mitjà del qual ambdues entitats procuraran canalitzar el major flux possible de reflexions i treballs científics realitzats per pensadors i especialistes, el nexe comú dels quals és el fet de viure i treballar en universitats i centres docents especialitzats de països situats a la zona geogràfica de la mar Mediterrània.

Segon . La Tribuna del Mediterrani serà un espai de debat i trobada específic al qual només es podrà accedir a través de la xarxa Internet, una tribuna oberta a la qual podran acudir experts dels diferents països per expressar lliurement les seves opinions i idees sobre els diferents temes sotmesos a debat conjunt, sempre amb l'ànim de fomentar el coneixement i l'intercanvi d'experiències de països i persones que viuen a prop, geogràficament parlant, però de vegades a molta distància per la diversitat de les cultures a què pertanyen.

Tercer . El Mundo / El Día de Baleares a través del seu diari digital farà conèixer periòdicament les reflexions aportades per cada un dels participants en el fòrum, procurant agrupar les diferents intervencions per temes de debat o nexes comuns per facilitar-ne la localització i lectura per part de les persones interessades. Al mateix temps i sempre en funció de la qualitat i l'interès de les diferents ponències rebudes, el diari podrà publicar en les seves pàgines d'opinió les aportacions més interessants, amb la idea que aquest flux d'idees no quedi limitat a l'espai informàtic, sinó que transcendeixi al paper premsa, en les seves possibles edicions locals o nacionals que formen part de la xarxa El Mundo del Siglo XXI, i al mateix temps propiciï noves aportacions, fins a aconseguir la riquesa d'idees i confrontacions que un espai de reflexió d'aquesta índole comporta.

Quart . Per fer possible el desenvolupament del projecte, Rey Sol, SA, com a empresa editorial i periodística, s'encarregarà de dissenyar i crear el lloc web per a la seva consulta a través d'Internet; un espai amb personalitat pròpia al qual es podrà accedir a través del diari digital <www.elmundo-eldia.com> o dels serveis de consulta a través d'Internet desenvolupats per la UIB.

Rey Sol, SA, es compromet a incloure a la pàgina inicial del seu lloc web una secció destacada per accedir de forma immediata a la Tribuna del Mediterrani, especificant que es tracta d'un espai comú elaborat conjuntament amb la UIB i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Cinquè . Rey Sol, SA, s'encarregarà també de crear un domini propi per a l'esmentada pagina, de forma que la web de destinació pugui ser localitzada a través dels principals cercadors afins a la temàtica de la Tribuna del Mediterrani.

Sisè . Una vegada creat l'espai i el disseny del lloc web, la UIB ¿a través de la Fundació Universitat-Empresa dels Illes Balears¿ i els responsables de l'empresa Rey Sol, SA, nomenaran un coordinador responsable de portar a terme la Tribuna del Mediterrani, el cost de retribució del qual assumeix Rey Sol, SA, que abonarà la quantitat fixada de comú acord, mitjançant factures mensuals emeses per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

El coordinador s'encarregarà de definir tots els continguts de la Tribuna del Mediterrani, establint l'adequada comunicació amb els responsables de Relacions Internacionals designats per la UIB i pel diari El Mundo / El Día de Baleares , i de crear un calendari dels debats que s'hi hauran de desenvolupar.

De la mateixa manera, s'ocuparà de contactar amb els ponents que periòdicament enviaran els seus articles a la web de destinació, i de verificar que els textos tinguin el to divulgador requerit per un mitjà de comunicació com és El Mundo / El Día de Baleares . En cas que el text ho requereixi, farà correccions o consultes amb l'autor amb vista a publicar-lo al lloc web, sempre amb l'aprovació pertinent.

Setè . Per la seva banda, la UIB i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, perquè aquest projecte sigui possible, assumiran la selecció d'un alumne col·laborador que prestarà la seva col·laboració permanent ¿el temps que li permeti el seu règim jurídic¿ al coordinador de la Tribuna del Mediterrani perquè el nombre de participants i la fluïdesa de les ponències adquireixin el nivell que requereix un projecte d'aquestes característiques.

Vuitè . Ambdues entitats es comprometen a realitzar totes les gestions oportunes amb vista a la consecució de fons econòmics addicionals a les aportacions abans esmentades, amb la finalitat de potenciar i enriquir el desenvolupament del projecte, per mitjà de l'organització de seminaris, fòrums i simpòsiums amb la presència d'especialistes en l'àmbit de les Illes Balears. Per portar a terme aquesta ampliació del projecte es comptarà amb fons europeus, subvencions o patrocini d'entitats públiques i privades amb les quals s'establiran els contactes oportuns.

Novè . La UIB s'encarregarà de cedir el local i tots els mitjans tècnics de comunicació i infraestructures bàsiques ¿informàtiques, telefòniques, papereria, condicions de treball bàsiques, etc.¿ perquè l'equip destinat a la gestió de la Tribuna del Mediterrani pugui portar a terme la seva labor en les condicions adequades i la coordinació amb El Mundo / El Día de Baleares sigui al més fluïda possible.

Desè . La UIB i Rey Sol, SA, es notificaran mútuament qualsevol mal funcionament que detectin en la coordinació del projecte o qualsevol altre problema que dificulti el compliment de l'objecte del present conveni.

Onzè . Aquest conveni tindrà una durada de dos anys a comptar de la data d'inici, i es manté el criteri de renovar l'acord per nous períodes de dos anys mentre cap part no notifiqui a l'altra per mitjà d'una «carta certificada amb justificant de recepció» la seva intenció de no renovar-lo, amb almenys dos mesos d'antelació a la data d'expiració del termini pactat o de cada una de les seves pròrrogues.

Dotzè . Per tal de resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o en l'aplicació del present contracte, llevat de tot allò que estableix el pacte vuitè, les parts se sotmeten expressament a l'arbitratge o a la jurisdicció dels tribunals de Palma, i renuncien expressament a qualsevol altra jurisdicció que els pugui correspondre.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 23 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de l'absoluta conformitat amb tot l'anterior, totes dues parts signen el present document en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Rey Sol, SA,
Llorenç Huguet
Rector i president del Patronat de la FUEIB
Josep Maria Bertran