Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD ESPECÍFIC ENTRE EL CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA AMBIENTAL

(XARXA D'ESTACIONS DE MOSTREIG)

Palma/Madrid, 1 de juny de 2000

REUNITS

D'una part l'Excel·lentíssim Senyor Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla, com a president del Consell de Seguretat Nuclear (en endavant, CSN), càrrec per al qual va ser nomenat pel Reial decret 2284/1994 (BOE de 26 de novembre), en representació d'aquest organisme.

De l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena facultat per signar aquest acord específic, i en el marc del conveni de col·laboració vigent, firmat el dia 9 d'agost de 1991,

EXPOSEN

Primer . Que el CSN considera convenient que la Universitat de les Illes Balears participi en la xarxa de vigilància radiològica ambiental a nivell nacional, que el mateix Consell gestiona.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears, a través de la càtedra de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, que pertany al Departament de Física, i la càtedra de Química Analítica, que pertany al Departament de Química, disposa dels mitjans personals i materials adequats per aportar aquesta col·laboració i formar part integrant de la xarxa de vigilància radiològica ambiental.

Tercer . Que amb la finalitat d'establir una col·laboració eficaç per dur a terme els treballs que el CSN necessita, ambdós organismes convenen a formalitzar aquest document, basant-se en les següents:

ESTIPULACIONS

Primera. Objecte de l'acord

L'objecte del present acord específic és realitzar programes de mostreig i mesura del contingut radioactiu del medi ambient, segons es detalla als annexos.

Segona. Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

La càtedra de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, que pertany al Departament de Física, i la càtedra de Química Analítica, que pertany al Departament de Química, es comprometen a:

¿ Realitzar el programa de vigilància radiològica ambiental l'objectiu i l'abast del qual s'estableixen a l'annex I, i trametre al CSN la informació obtinguda, d'acord amb el que s'especifica a l'annex esmentat.

¿ Aplicar un programa de garantia de qualitat, mantenir actualitzat el Manual de qualitat del laboratori i trametre'n al CSN una còpia sempre que aquest es modifiqui.

¿ Participar en les activitats organitzades pel CSN que tinguin com a objecte millorar el funcionament del laboratori i la qualitat dels resultats obtinguts en aquests programes.

¿ Realitzar un programa especial de vigilància quan ho sol·liciti el CSN, al més aviat possible i amb caràcter prioritari, en condicions econòmiques que seran objecte d'acord per a cadascuna de les ocasions en què se sol·liciti, i trametre al CSN un informe sobre les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

Tercera . Obligacions del CSN

El CSN es compromet a:

¿ Fixar els requisits tècnics mínims que han de complir els laboratoris en la realització dels programes, l'aplicació dels sistemes de qualitat i la gestió de resultats.

¿ Abonar a la Universitat de les Illes Balears, en la forma, la manera i els terminis que s'estableixen al present acord i a l'annex II, que anualment revisarà i aprovarà expressament el CSN, les quantitats següents, en les quals s'entén que queden inclosos tot tipus de despeses, conceptes i tributs, inclòs l'IVA:

1. Com a contraprestació econòmica pel servei que es presti durant l'any 2000, la quantitat de 4.645.146 (quatre milions sis-centes quaranta-cinc mil cent quaranta-sis) pessetes.

2. Així mateix, la contraprestació econòmica que s'estableixi en cas que el CSN sol·liciti la realització d'un programa de vigilància.

Quarta. Forma de pagament

Les quantitats indicades a l'estipulació anterior es pagaran contra factura emesa per la Universitat de les Illes Balears, a nom del dit departament i de la forma que indiquin les factures corresponents, amb la conformitat prèvia de la Subdirecció de Protecció Radiològica, en els termes i amb les condicions següents:

La quantitat indicada al punt 1 de l'apartat anterior es pagarà en dos terminis, de la forma següent:

¿ Un primer termini pel 50 per cent de la quantitat anual prevista, condicionat a la presentació de l'informe corresponent al primer semestre de l'any en curs.

¿ Un segon termini pel 50 per cent restant, condicionat a la presentació, al mes d'octubre, d'un informe preliminar sobre el desenvolupament del programa durant el segon semestre, segons el que s'especifica als annexos.

Cinquena. Condicions tècniques

L'aplicació d'aquest acord es regirà per les condicions tècniques contingudes a l'annex I, que podran ser modificades conjuntament en consideració a circumstàncies especials sempre que aquest fet no n'afecti la naturalesa.

Sisena. Confidencialitat

Ambdues parts assumeixen de bona fe el tractament de restricció en la utilització de les dades obtingudes per les organitzacions respectives, que quedaran a disposició del CSN.

Setena. Controvèrsies

Les parts convenen a resoldre de mutu acord les diferències que puguin presentar-se en l'aplicació d'aquest acord que es puguin resoldre vàlidament. Per a això, sorgida i plantejada la controvèrsia, cada part designarà un representant, i només en cas que els representants no es posin d'acord, les parts convenen a resoldre la controvèrsia mitjançant arbitratge d'equitat, per a la qual cosa , a aquest efecte, designaran conjuntament tres àrbitres que hauran de ser experts en la matèria de què es tracti, i la resolució arbitral, adoptada per majoria, serà inapel·lable per les tres parts.

Vuitena. Vigència

El present acord entra en vigor el dia que se signi i durarà fins al dia 31 de desembre de l'any 2000. Així mateix, l'acord es prorrogarà automàticament per anys naturals, excepte que alguna de les parts el denunciï per escrit amb una antelació de sis mesos a la data que el vulgui donar per finalitzat, i es podrà procedir en cada període de pròrroga a una revisió econòmica que permeti mantenir-lo actualitzat, segons el que estableix l'annex II.

Novena. Coordinadors

Amb l'objectiu de seguir i mantenir l'acord en l'aspecte tècnic, es nomenaran com a coordinadors:

¿ Pel Consell de Seguretat Nuclear, el subdirector general de Protecció Radiològica.
¿ Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas Ametller.

El present acord específic el va aprovar el Consell Executiu de data 28 de març de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I perquè consti, se signa el present acord específic en quatre exemplars, dos en català i tres en castellà, amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El President del Consell de Seguretat Nuclear,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Juan Manuel Kindelan
Llorenç Huguet