Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 2 de juny de 2000

REUNITS

D'una part, el senyor Gregori Mir i Mayol,

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

a) Que el senyor Gregori Mir i Mayol posseeix la biblioteca del doctor Joan Mascaró i Fornés, que li fou cedida per la vídua d'aquest, la senyora Kathleen Mascaró.

b) Que el senyor Gregori Mir i Mayol vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El senyor Gregori Mir i Mayol fa donació a la Universitat de les Illes Balears de la biblioteca del doctor Joan Mascaró i Fornés.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta el senyor Gregori Mir i Mayol.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 9 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Llegit per totes dues parts l'acord i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 


Gregori Mir

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector