Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 6 de juny de 2000

REUNITS

D'una banda, la senyora Josefina Santiago i Rodríguez, que actua en qualitat de directora gerent de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), entitat autònoma dependent de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena.

I de l'altra banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposa la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU, BOE núm. 209, d'1 de setembre), del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

MANIFESTEN

Que l'IBAS està interessat en la realització d'un estudi per a l'actualització i elaboració de l'avantprojecte del Pla per a persones majors de les Illes Balears.

Per tot això, formalitzen aquest conveni de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

1. A proposta de l'IBAS, la direcció del treball anirà a càrrec de Carme Orte Socias, professora titular d'universitat de Pedagogia de la Inadaptació Social, que tindrà com a interlocutora vàlida per part de l'IBAS Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent.

Segona. Contingut econòmic

1. L'IBAS abonarà com a contraprestació pel treball d'investigació la quantitat total de 4.200.000 (quatre milions dues-centes mil) pessetes, IVA inclòs.

2. El pagament de l'estudi s'efectuarà segons la forma habitual de pagament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (a seixanta dies des de la data de la corresponent factura), amb la conformitat prèvia de la directora del projecte d'inversió en qué s'enmmarca el present conveni.

3. La quantia estipulada es farà efectiva al compte corrent núm. 1419833-64 de la Caixa de Balears, «Sa Nostra» (2051), a nom de la Universitat de les Illes Balears.

4. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec a la partida pressupostària núm. 75101/313101/64000 de l'IBAS.

Tercera. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament de l'estudi, d'acord amb les dates establertes en aquest document, i, per part de l'IBAS, amb l'abonament de la quantia esmentada dins els terminis establerts.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip d'investigació. Per tant, el seu parer no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball, romandran integrats com a béns de la Universitat.

Setena. Règim d'adscripció de béns

1. Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador, en la mateixa proporció que representen les aportacions econòmiques respectives.

2. En cas que, del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte de l'estudi o de la investigació duts a terme, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, d'acord mutu, establiran el règim aplicable en la forma que resulti beneficiosa per a les dues parts, tenint en compte l'organisme finançador de la iniciativa.

Vuitena. Utilització dels resultats

Les dades, si es fa esment d'on procedeixen, podran ser utilitzades per l'IBAS de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'estudi reconeixeran expressament el finançament rebut quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de l'IBAS.

Desena. Vigència del contracte

El treball es lliurarà abans del dia 1 d'octubre de 2000. Per tant, la vigència del conveni finalitzarà en lliurar-se el treball d'acord amb els terminis establerts.

No obstant l'anterior, si l'estudi no està acabat en la data prevista, podrà renovar-se per mutu acord de les parts.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, l'IBAS es compromet a fer efectiva, contra factura de la Universitat, la quantitat econòmica equivalent a la part de l'estudi realitzada, que li serà lliurada.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la gestió, la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de l'IBAS, per Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent, i per Antonio Guerrero Molina-Prados, i per part de la UIB, per Carme Orte Socias. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.

2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 4 d'abril de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut Balear d'Afers Socials,

Josefina Santiago
Directora gerent

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector