Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ D'ESTABLIMENTS D'ENSENYAMENT SUPERIOR A NOVO HAMBURGO (BRASIL) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma/Novo Hamburgo, 8 de juny de 2000

REUNITS

D'una part, la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo (FEEVALE), avinguda Mauricio Cardoso 510, Novo Hamburgo, RS, Brasil, representada pel Rector, senyor Lauro Tischer.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Article primer

Les institucions esmentades convenen a afavorir, en la mesura dels seus mitjans i possibilitats:

¿ els intercanvis de personal acadèmic, científic i tècnic en missions de durades curtes i mitjanes;
¿ la realització d'activitats de recerca i de publicació comunes;
¿ l'organització comuna de seminaris, conferències i col·loquis;
¿ l'intercanvi d'estudiants;
¿ l'intercanvi de publicacions.

Article segon

Per a la realització de les activitats expressades a l'article primer, les dues institucions es comprometen a cercar els mitjans econòmics necessaris, tant de les organitzacions de les respectives nacions com dels organismes internacionals.

Els programes detallats de les cooperacions previstes a l'article primer, així com els eventuals compromisos financers que les suportin, els establiran anualment les autoritats de cada institució ¿o els seus representants¿ mitjançant un acord específic per a cada activitat.

Article tercer

El present acord es donarà per resolt al cap de cinc anys d'haver-se firmat. Les dues parts tenen la possibilitat d'interrompre la col·laboració anualment. L'expressió d'aquesta voluntat s'haurà de comunicar a la part cofirmant entre els dies 1 i 15 de novembre de l'any en curs, com a més tard. A falta d'aquesta notificació, el conveni s'entendrà automàticament renovat.

Article quart

Els firmants designen al professor Benno Becker Jr. per la FEEVALE i el professor Alexandre Garcia Mas per la UIB com a coordinadors del present conveni.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de març de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en portuguès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Lauro Tischer
Rector
Llorenç Huguet
Rector