Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA, EL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 23 de maig de 2000

La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, representada pel conseller, senyor Damià Pons i Pons, el Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears, representat pel director, senyor Josep Prohens, i la Universitat de les Illes Balears, representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet, davant l'interès comú d'aquestes institucions en el desenvolupament musical, a tots els nivells, de la societat en què estan immerses, estableixen el present acord marc per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Per això, acorden de subscriure els següents punts, dins el marc de responsabilitat que els atorga l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació de les institucions pel que fa a la música en general.

Segon. Establir l'organització de concerts i programes d'actuació per a la utilització conjunta d'instal·lacions.

Tercer . La Universitat podrà cedir el programa informàtic de la Partituroteca i el Centre de Documentació Musical a l'ús intern del Conservatori.

Quart . El Conservatori i la Universitat, a través de la Partituroteca i del Centre de Documentació Musical, podran elaborar i editar material didàctic per als centres musicals de les Illes Balears.

Cinquè La Universitat i el Conservatori podran incloure la informació musical (concerts, biblioteca i partituroteca) corresponent a cada una de les institucions a la pàgina web de l'altra.

Sisè . La Universitat, a través del Servei de Càlcul i Informatització, podrà oferir assessorament informàtic al Conservatori.

Setè . El Conservatori podrà cedir les seves instal·lacions a la Universitat per organitzar-hi activitats culturals en general i més especialment musicals.

Vuitè . La Universitat i el Conservatori podran organitzar conjuntament programes de concerts al campus universitari i a la seu del Conservatori.

Novè . El present acord té una validesa mínima de quatre anys i es renovarà automàticament si cap de les tres parts no comunica a l'altra amb sis mesos d'antelació la voluntat de rescindir-lo. Si cap de les tres parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 27 d'abril de 1999 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 11 de maig de 1999, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El Director del Conservatori,

Josep Prohens

El Rector de la Universitat
de les Illes Balears,

Llorenç Huguet

El Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,

Damià Pons