Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI SANTA MARIA D'EIVISSA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma/Eivissa, 13 de juny de 2000

REUNITS

D'una banda, la senyora Neus Torres, directora de l'Institut d'Ensenyament Secundari Santa Maria d'Eivissa (IES Santa Maria d'Eivissa).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera expressaren la voluntat d'establir la seu de la Universitat a l'illa d'Eivissa en un protocol signat el dia 4 d'abril de 1997.

Que el Consell d'Eivissa va cedir l'ús de l'antiga seu del Consell Insular per establir-hi la seu de la UIB a l'illa d'Eivissa.

Que els estudis universitaris varen començar a Eivissa el curs acadèmic 1997-98.

Que l'institut ha mostrat la seva disposició a col·laborar perquè la Universitat pugui dur a terme les seves activitats.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . L'IES Santa Maria d'Eivissa cedirà a la Universitat de les Illes Balears instal·lacions per tal que s'hi puguin dur a terme algunes activitats acadèmiques i de l'extensió universitària durant els cursos acadèmics 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 i 2002-2003. Les instal·lacions que almenys cedirà seran les següents:

¿ Una aula on es realitzaran les classes de Desenvolupament de l'Expressió Plàstica.

Segon . La Universitat es compromet a fer-se càrrec de les despeses de neteja, llum, calefacció, desperfectes de mobiliari i material, etc., que ocasionin les seves activitats, i seran abonades per la Universitat a l'institut contra presentació de factura.

Tercer . El present conveni s'extingirà una vegada hagi acabat el curs acadèmic 2002-2003.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit per les parts aquest conveni i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punt que s'hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La Directora de l'IES Santa Maria d'Eivissa

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Neus Torres
Llorenç Huguet