Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre [entitat] i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de pràctiques dels estudiants de Treball Social

Palma, ¿ d ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de 2000

REUNITS

D'una part, [càrrec], [títol [nom], com a representant d'[entitat].

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu l'interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Pràctica de Treball Social per als estudiants d'aquesta diplomatura.

ACORDEN

Primer

Les característiques de la Pràctica de Treball Social estan regulades per la Guia de la Pràctica de la diplomatura de Treball Social, proposada per la Comissió de Pràctiques de Treball Social.

Segon

Les pràctiques dels estudiants de la diplomatura de Treball Social es regiran pels criteris següents:

a) Podran realitzar aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de l'assignatura de Pràctica de Treball Social del segon i tercer cursos de l'esmentada diplomatura, que té un valor total de 14 crèdits.

b) Les pràctiques es realitzaran preferentment entre els mesos d'octubre i juny, d'acord amb les orientacions de la Guia de la Pràctica de Treball Social. En tot cas ambdues parts poden estudiar la realització de les pràctiques durant altres períodes. De totes maneres l'horari concret de realització serà especificat a l'inici de cada curs acadèmic, i tindrà una durada total de 420 hores.

c) A principi de cada curs acadèmic la UIB i [entitat] establiran el nombre d'estudiants que realitzaran pràctiques de Treball Social.

d) Els practicants faran funcions de treballador social, d'acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica, i amb les orientacions dels supervisors de pràctiques i del professional de camp.

e) Cada estudiant tindrà un professor de la UIB amb funcions de supervisor i un treballador social per part d'[entitat] amb funcions de professional de camp. El supervisor, el professional de camp i els estudiants en pràctiques es reuniran a principi de curs per tal de planificar les activitats que s'hagin de realitzar. Així mateix els professionals de camp podran participar en la realització de seminaris específics sobre les pràctiques, abans de la realització d'aquestes i d'acord amb les condicions que es concretin amb la UIB.

f) L'avaluació de cada estudiant en pràctiques la realitzaran conjuntament el supervisor i el professional de camp, d'acord amb els criteris i les orientacions pedagògics de la UIB.

g) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i [entitat], ni la remuneració d'aquestes.

h) Els professionals de camp podran participar en les reunions de la Comissió de Pràctiques de la diplomatura de Treball Social. Així mateix, la UIB acreditarà la condició dels professionals de camp.

Tercer

D'acord amb la realització d'aquest conveni de pràctiques, els centres d'[entitat] seran institucions col·laboradores de la UIB.

Els professionals de camp tindran una acreditació personal, amb validesa per a cada curs acadèmic, que permetrà als posseïdors accedir als beneficis de què gaudeixen els membres de la comunitat universitària.

Així mateix, els treballadors socials gaudiran del 100 per cent de descompte en les despeses de matrícula dels cursos no reglats, seminaris i activitats organitzats exclusivament per l'àrea de Treball Social i Serveis Socials del Departament de Filosofia de la UIB.

La Comissió Acadèmica de la UIB decidirà en cada procés formatiu si és adient convalidar la formació rebuda en crèdits de lliure configuració.

Quart

Es crearà una comissió mixta entre la UIB i [entitat] per posar en marxa la realització de les pràctiques de Treball Social, formada per dues persones de cada institució.

Cinquè

Si [entitat] vol utilitzar la imatge corporativa de la UIB, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Sisè

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Setè

El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i serà renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

El present model de conveni de pràctiques el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de febrer de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per [entitat],

Llorenç Huguet

Rector

[nom]

[càrrec]