Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE ROMA III (ITÀLIA)

ANNEX A

Àrea d'investigació : Ciències geològiques (espeleologia submergida, geoquímica, variacions climàtiques).

Docent coordinadora a la Universitat de Roma III : Dra. Paola Tuccimei.

Docent coordinador a la Universitat de les Illes Balears : Dr. Joan Fornós.

Projecte científic i activitats previstes

El present acord de col·laboració es proposa estudiar i fer les datacions dels espeleotemes freàtics procedents de coves costaneres de l'àrea mediterrània, amb l'objectiu de reconstruir les oscil·lacions de la mar en el passat. S'ha donat una atenció particular a materials actualment submergits (fins a 23 metres per davall del nivell actual de la mar) dipositats durant una fase climàtica més freda que la present, quan el Mediterrani presentava uns nivells més baixos respecte a l'actual.

L'interès d'aquest tipus de reconstruccions paleoclimàtiques s'incrementa amb la possibilitat d'aplicació en escenaris futurs dins l'àmbit del considerat «canvi global». En l'actualitat s'han mostrejat i datat vint-i-tres espeleotemes freàtics submergits de l'illa de Mallorca. També s'han recollit i analitzat les aigües de sis llacs hipogeus, amb l'objectiu de conèixer-ne les característiques químiques i valorar l'índex de saturació en carbonat de calci. Aquestes dades contribueixen a conèixer més bé els ambients i les condicions que afavoreixen la deposició dels espeleotemes. Els materials datats s'han format en un marge de temps comprès entre el present i els 350.000 anys (límit d'aplicabilitat del mètode de datació utilitzat); els més representatius es refereixen al darrer interglacial i a la fase freda que l'ha precedit i seguit. En aquest arc temporal (147.000 - 64.000 anys), el nivell de la mar ha arribat a ¿18 m de profunditat màxima (fa 98.000 anys) i +2,5 m de cota màxima (fa 120.000 anys). La corba d'oscil·lació del nivell de la mar relacionada es pot observar al gràfic adjunt.

Successivament la recerca s'ha estès a altres coves costaneres de l'àrea mediterrània. S'han reconegut espeleotemes freàtics de significat similar als de les Balears a Sardenya, prop de l'Alguer. S'ha procedit a fer un mostreig preliminar dels materials d'aquesta zona que s'haurà de continuar i estendre en un futur proper. Per aquesta raó es proposa la renovació de l'acord de col·laboració cultural amb la UIB per un any, per tal de completar i perfeccionar el mostreig ja realitzat a l'illa de Sardenya i de reconstruir la corba d'oscil·lació del Mediterrani en relació amb la costa occidental de Sardenya. Aquestes dades seran confrontades amb les recollides a les Balears per tal de realçar les similituds entre les dues situacions, i també amb d'altres mitjançant dades bibliogràfiques. S'intentarà localitzar nous afloraments a l'àrea mediterrània: península Ibèrica, Marroc, Grècia, Croàcia, on existeixen espeleotemes similars als de Mallorca, per ampliar ulteriorment la recerca. Els resultats dels estudis sobre els espeleotemes de l'illa de Mallorca es presentaran al Congrés de les FIST (Federazione Italiana di Scienze della Terra), que tindrà lloc a Bellaria el proper mes de setembre, i també seran objecte d'una segona presentació ( invited lecture ) al Meeting del COST Action 621 (European C0-Operation in the Field of Science and Technical Research: Groundwater management of coastal karstic aquifers), que tindrà lloc a Atenes a finals d'octubre. La nostra participació en aquest grup de treball representarà una ocasió òptima per individualitzar altres àrees d'estudi en l'àrea mediterrània, com s'ha dit anteriorment.

Fins ara s'han publicat dos treballs sobre els espeleotemes freàtics a l'illa de Mallorca:

¿ Tuccimei, P.; Ginés, A.; Fornós, J.; Vesica, P. (1998). «Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos controlados por el nivel marino, procedentes de cuevas costeras de Mallorca (España)». Endins , 22, 99-107.

¿ Vesica, P.; Tuccimei, P.; Turi, B.; Fornos, J.; Gines, J.; Gines, A. (1999). «Late Quaternary paleoclimates as inferred from sea-level controlled overgrowths on speleothems from coastal caves in Mallorca (Spain)». Enviat a: Quaternary Sciences Review .

Per la Universitat de les Illes Balears,

Dr. Joan Fornós
Docent coordinador

Per la Universitat de Roma III ,

Dra. Paola Tuccimei
Docent coordinadora

Palma, 18 de novembre de 1999

Roma, 12 de maig de 2000

ACORD DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE ROMA III (ITÀLIA)

ANNEX B

a) Intercanvi de personal científic

de la Universitat de Roma III (Itàlia) a la Universitat de les Illes Balears (Espanya): 4 (quatre) investigadors per un màxim de 30 (trenta) dies.

de la Universitat de les Illes Balears (Espanya) a la Universitat de Roma III (Itàlia): 3 (tres) investigadors per un màxim de 30 (trenta) dies.

b) Intercanvi d'estudiants

En l'àmbit de l'acord de col·laboració cultural entre la Universitat de Roma III i la Universitat de les Illes Balears, s'ha activat per a l'any acadèmic 1999-2000 un programa d'intercanvi d'estudiants, sector Geologia (vegeu el programa Sòcrates: higher education- Erasmus).

Per la Universitat de les Illes Balears,

Dr. Joan Fornós
Docent coordinador

Per la Universitat de Roma III ,

Dra. Paola Tuccimei
Docent coordinadora

Palma, 18 de novembre de 1999

Roma, 12 de mayo de 1999

ACORD DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE ROMA III (ITÀLIA)

ANNEX C

Anàlisi detallada del cost a càrrec de la Universitat de Roma III

1. Despeses de viatge de Roma a Palma (Universitat de les Illes Balears) i tornada per a 4 (quatre) participants   3.000.000 de lires

2. Despeses d'estada a Roma (Universitat de Roma III) per a 3 (tres) participants 6.000.000 de lires

3. Despeses diverses (seminaris, trobades, publicacions, processament de dades)                     2.000.000 de lires

Total despeses                                                                                  10.000.000 de lires

Per la Universitat de Roma III ,

Dra. Paola Tuccimei
Docent coordinadora

Roma, 12 de mayo de 2000

Anàlisi detallada del cost a càrrec de la Universitat de les Illes Balears

1. Despeses de viatge de Palma (Universitat de les Illes Balears) a Roma i tornada per a 3 (tres) participants   180.000 ptes.

2. Despeses d'estada a Palma (Universitat de les Illes Balears) per a 4 (quatre) participants 200.000 ptes.

3. Despeses diverses (seminaris, trobades, publicacions, processament de dades) 0 ptes.

Total despeses                                                                                           380.000 ptes.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Dr. Joan Fornós
Docent coordinador

Palma, 18 de novembre de 1999

ACORD DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE ROMA III (ITÀLIA)

ANNEX A

Àrea d'investigació : Ciències geològiques (espeleologia submergida, geoquímica, variacions climàtiques).

Docent coordinadora a la Universitat de Roma III : Dra. Paola Tuccimei.

Docent coordinador a la Universitat de les Illes Balears : Dr. Joan Fornós.

Projecte científic i activitats previstes

El present acord de col·laboració es proposa estudiar i fer les datacions dels espeleotemes freàtics procedents de coves costaneres de l'àrea mediterrània, amb l'objectiu de reconstruir les oscil·lacions de la mar en el passat. S'ha donat una atenció particular a materials actualment submergits (fins a 23 metres per davall del nivell actual de la mar) dipositats durant una fase climàtica més freda que la present, quan el Mediterrani presentava uns nivells més baixos respecte a l'actual.

L'interès d'aquest tipus de reconstruccions paleoclimàtiques s'incrementa amb la possibilitat d'aplicació en escenaris futurs dins l'àmbit del considerat «canvi global». En l'actualitat s'han mostrejat i datat vint-i-tres espeleotemes freàtics submergits de l'illa de Mallorca. També s'han recollit i analitzat les aigües de sis llacs hipogeus, amb l'objectiu de conèixer-ne les característiques químiques i valorar l'índex de saturació en carbonat de calci. Aquestes dades contribueixen a conèixer més bé els ambients i les condicions que afavoreixen la deposició dels espeleotemes. Els materials datats s'han format en un marge de temps comprès entre el present i els 350.000 anys (límit d'aplicabilitat del mètode de datació utilitzat); els més representatius es refereixen al darrer interglacial i a la fase freda que l'ha precedit i seguit. En aquest arc temporal (147.000 - 64.000 anys), el nivell de la mar ha arribat a ¿18 m de profunditat màxima (fa 98.000 anys) i +2,5 m de cota màxima (fa 120.000 anys). La corba d'oscil·lació del nivell de la mar relacionada es pot observar al gràfic adjunt.

Successivament la recerca s'ha estès a altres coves costaneres de l'àrea mediterrània. S'han reconegut espeleotemes freàtics de significat similar als de les Balears a Sardenya, prop de l'Alguer. S'ha procedit a fer un mostreig preliminar dels materials d'aquesta zona que s'haurà de continuar i estendre en un futur proper. Per aquesta raó es proposa la renovació de l'acord de col·laboració cultural amb la UIB per un any, per tal de completar i perfeccionar el mostreig ja realitzat a l'illa de Sardenya i de reconstruir la corba d'oscil·lació del Mediterrani en relació amb la costa occidental de Sardenya. Aquestes dades seran confrontades amb les recollides a les Balears per tal de realçar les similituds entre les dues situacions, i també amb d'altres mitjançant dades bibliogràfiques. S'intentarà localitzar nous afloraments a l'àrea mediterrània: península Ibèrica, Marroc, Grècia, Croàcia, on existeixen espeleotemes similars als de Mallorca, per ampliar ulteriorment la recerca. Els resultats dels estudis sobre els espeleotemes de l'illa de Mallorca es presentaran al Congrés de les FIST (Federazione Italiana di Scienze della Terra), que tindrà lloc a Bellaria el proper mes de setembre, i també seran objecte d'una segona presentació ( invited lecture ) al Meeting del COST Action 621 (European C0-Operation in the Field of Science and Technical Research: Groundwater management of coastal karstic aquifers), que tindrà lloc a Atenes a finals d'octubre. La nostra participació en aquest grup de treball representarà una ocasió òptima per individualitzar altres àrees d'estudi en l'àrea mediterrània, com s'ha dit anteriorment.

Fins ara s'han publicat dos treballs sobre els espeleotemes freàtics a l'illa de Mallorca:

¿ Tuccimei, P.; Ginés, A.; Fornós, J.; Vesica, P. (1998). «Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos controlados por el nivel marino, procedentes de cuevas costeras de Mallorca (España)». Endins , 22, 99-107.

¿ Vesica, P.; Tuccimei, P.; Turi, B.; Fornos, J.; Gines, J.; Gines, A. (1999). «Late Quaternary paleoclimates as inferred from sea-level controlled overgrowths on speleothems from coastal caves in Mallorca (Spain)». Enviat a: Quaternary Sciences Review .

Per la Universitat de les Illes Balears,

Dr. Joan Fornós
Docent coordinador

Per la Universitat de Roma III ,

Dra. Paola Tuccimei
Docent coordinadora

Palma, 18 de novembre de 1999

Roma, 12 de maig de 2000

ACORD DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE ROMA III (ITÀLIA)

ANNEX B

a) Intercanvi de personal científic

de la Universitat de Roma III (Itàlia) a la Universitat de les Illes Balears (Espanya): 4 (quatre) investigadors per un màxim de 30 (trenta) dies.

de la Universitat de les Illes Balears (Espanya) a la Universitat de Roma III (Itàlia): 3 (tres) investigadors per un màxim de 30 (trenta) dies.

b) Intercanvi d'estudiants

En l'àmbit de l'acord de col·laboració cultural entre la Universitat de Roma III i la Universitat de les Illes Balears, s'ha activat per a l'any acadèmic 1999-2000 un programa d'intercanvi d'estudiants, sector Geologia (vegeu el programa Sòcrates: higher education- Erasmus).

Per la Universitat de les Illes Balears,

Dr. Joan Fornós
Docent coordinador

Per la Universitat de Roma III ,

Dra. Paola Tuccimei
Docent coordinadora

Palma, 18 de novembre de 1999

Roma, 12 de mayo de 1999

ACORD DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE ROMA III (ITÀLIA)

ANNEX C

Anàlisi detallada del cost a càrrec de la Universitat de Roma III

1. Despeses de viatge de Roma a Palma (Universitat de les Illes Balears) i tornada per a 4 (quatre) participants   3.000.000 de lires

2. Despeses d'estada a Roma (Universitat de Roma III) per a 3 (tres) participants 6.000.000 de lires

3. Despeses diverses (seminaris, trobades, publicacions, processament de dades)                     2.000.000 de lires

Total despeses                                                                                  10.000.000 de lires

Per la Universitat de Roma III ,

Dra. Paola Tuccimei
Docent coordinadora

Roma, 12 de mayo de 2000

Anàlisi detallada del cost a càrrec de la Universitat de les Illes Balears

1. Despeses de viatge de Palma (Universitat de les Illes Balears) a Roma i tornada per a 3 (tres) participants   180.000 ptes.

2. Despeses d'estada a Palma (Universitat de les Illes Balears) per a 4 (quatre) participants 200.000 ptes.

3. Despeses diverses (seminaris, trobades, publicacions, processament de dades) 0 ptes.

Total despeses                                                                                           380.000 ptes.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Dr. Joan Fornós
Docent coordinador

Palma, 18 de novembre de 1999