Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ CIENTÍFICA I PEDAGÒGICA EN ELS CAMPS DE LA INVESTIGACIÓ, L'ENSENYAMENT, EL DESENVOLUPAMENT I L'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA ENTRE LA UNIVERSITAT TECNOLÒGICA NACIONAL (ARGENTINA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma, 17 de maig de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'enginyer Carlos Eugenio Rapp, secretari administratiu de la Universidad Tecnológica Nacional de l'Argentina (UTN), en representació de l'enginyer Héctor Carlos Brotto, Rector de la Universidad Tecnológica Nacional de l'Argentina (UTN), amb domicili a Sarmiento, núm. 440, de la capital federal (Argentina), com a representant d'aquesta, en virtut de les facultats que té conferides.

Ambdues parts es reconeixen amb competència, capacitat i legitimació per formalitzar el present conveni de cooperació i

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Tecnològica Nacional consideren d'interès i estan d'acord a establir un intercanvi i una col·laboració científica i pedagògica en els camps de la investigació, l'ensenyament, el desenvolupament i l'extensió universitària.

Per a l'assoliment dels objectius, acorden d'establir el present conveni marc, subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTIUS GENERALS

El present conveni regula les condicions generals de col·laboració científica i pedagògica en el camp de la investigació i el desenvolupament tecnològic i l'ensenyament i extensió universitaris entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat Tecnològica Nacional (UTN), per tal d'aportar una contribució específica en el marc de la integració cultural d'ambdues institucions.

Els projectes i treballs conjunts que tinguin l'origen en el present conveni seran objecte de desenvolupament mitjançant convenis específics que recullin les condicions particulars dins el marc jurídic de cada universitat, i les generals que en aquest conveni s'estipulen.

SEGONA. FIXACIÓ D'OBJECTIUS GENERALS

1. Col·laboració científica en projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic d'alt nivell tècnic en àrees de mutu interès.
2. Informació mútua sobre activitats i projectes científics i participació d'aquests.
3. Intercanvi de professors visitants i investigadors en les condicions que s'estableixin.
4.   Formació i perfeccionament de recursos humans.
5. Intercanvi de documents, estudis i informes d'interès científic per a les parts.
6. Col·laboració conjunta en programes culturals, científics i educatius subscrits pels governs de l'Argentina i el Regne d'Espanya.
7. Intercanvi d'experiències en els sectors de l'organització i el desenvolupament universitari, facilitació d'informacions i documents.
8.   Totes les activitats que siguin d'interès per a les parts.

Aquestes activitats hauran de sotmetre's a les corresponents autoritzacions en cada universitat, segons la normativa respectiva.

TERCERA. MODALITATS DE COL·LABORACIÓ

1. Pla de treball

En cada conveni específic que desenvolupi un projecte científic d'investigació o treball que s'hagi de realitzar, s'hi detallarà l'objecte, la durada total i els terminis, el lloc en què es farà el treball, el cost del projecte i el tipus de pagament, les responsabilitats de les parts i el règim de patents o models d'utilitat.

Així mateix s'hi indicarà de manera individual els participants i que accepten expressament les obligacions, i es podran designar dos coordinadors o directors responsables del projecte, un per cada institució.

L'execució de qualsevol conveni específic no serà cap impediment perquè les parts desenvolupin altres acords semblants amb altres entitats públiques i privades, d'acord amb les pròpies polítiques institucionals.

Les parts elaboraran cada dos anys una memòria en la qual s'estableixin els projectes científics que s'han de desenvolupar, els temes objecte d'investigació i les modalitats d'intercanvi de professors i investigadors.

També la col·laboració podrà ampliar-se per realitzar treballs o investigacions que, tot i no estar fixats en aquesta memòria, poden resultar d'interès a les parts, es trobin o no recollits com a objectius del present conveni.

2.   Intercanvi de científics

Ambdues universitats establiran a la memòria el nombre màxim de científics que s'han d'intercanviar anualment, segons les necessitats de la investigació projectada, de les previsions dels treballs que s'han de realitzar i les respectives disponibilitats pressupostàries.

Una part d'aquest contingent pot reservar-se per a joves investigadors que vulguin fomentar la seva iniciació als mètodes i tècniques d'investigació; les despeses se sufragaran amb càrrec a beques de col·laboració en convenis, contractes o projectes d'investigació científica i tècnica, o a través de qualsevol finançament que, en el marc de la legislació aplicable en cada cas, ho permeti.

La base de l'intercanvi és la reciprocitat, i cada universitat suportarà les despeses de transport dels seus científics i investigadors; les d'estada (allotjament i dietes) es carregaran a la universitat en què desenvolupin l'ensenyament, la investigació i l'estudi, dins les disponibilitats pressupostàries que per a aquests fins tingui reservades en el marc de les seves normes reglamentàries, i se seguiran els procediments d'autorització aplicables.

La quantia de les dietes es fixarà en el conveni específic que reculli el pla de treball o els estudis que s'estableixin, pel que fa a la normativa aplicable en cada cas, i caldrà comptar amb la corresponent autorització pressupostària de l'òrgan competent.

3. Informació mútua sobre activitats i projectes científics i participació en aquests

Quan una de les parts ho consideri necessari, podrà demanar a l'altra, mitjançant invitació, la participació de professors, científics o investigadors, per al desenvolupament d'activitats científiques a fi de perfeccionar la qualificació dels seus professors i intensificar l'intercanvi d'experiències.

Ambdues institucions s'informaran recíprocament sobre congressos, col·loquis i conferències científics que organitzin.

4. Intercanvi de professors visitants

Totes dues universitats fomentaran entre si l'intercanvi de professors visitants per a estades a mitjà i curt termini (d'un a sis mesos) per impartir classes i cursos especials i per a treballs científics. L'intercanvi es realitzarà per mitjà d'invitacions individuals i d'acord amb les exigències i possibilitats de la universitat que sol·liciti els professors esmentats.

S'establiran en un document específic, per a cada cas, les matèries docents per impartir, els treballs per realitzar i les remuneracions que corresponguin, d'acord amb la normativa vigent aplicable a la institució en què es desenvolupin.

Les parts es comprometen a mantenir-se informades de les convocatòries publicades per a la contractació de professors visitants a les seves respectives universitats.

5.   Intercanvi de documents, estudis i informes científics

Cada una de les parts es compromet a intercanviar documents, estudis i informes científics i material bibliogràfic docent. Així mateix, podran publicar conjuntament treballs d'investigació científica a les corresponents revistes especialitzades i publicacions periòdiques universitàries; s'establirà en un document els drets d'autor que corresponguin a cada part i, si escau, els assoliments obtinguts.

Les informacions obtingudes com a conseqüència dels intercanvis es consideraran matèria reservada i les parts es comprometen a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques o tècniques que pertanyin a l'altra part a les quals hagin pogut tenir accés.

6. Col·laboració científica en projectes d'investigació

Totes dues universitats facilitaran i gestionaran ajuts d'acord amb les seves possibilitats, per donar suport a la cooperació. En particular, procuraran ajuda econòmica dels Estats d'Espanya i Argentina i d'altres institucions, tant nacionals com supranacionals, per a la realització dels projectes comuns.

Així mateix podran integrar-se als acords altres organismes oficials i privats relacionats amb les matèries del present conveni, com a participants.

7.   Col·laboració conjunta en convenis hispanoargentins

Ambdues parts col·laboraran en programes científics hispanoargentins, per a la qual cosa s'establiran en un conveni específic les investigacions que realitzarà cada una i el repartiment de fons corresponents, segons la feina que s'hagi de fer.

QUARTA. DETERMINACIONS FINALS

1. Convenis específics

Els convenis específics que tinguin l'origen en aquest conveni marc de cooperació s'instrumentaran per escrit i tindran força obligatòria per a les parts, a partir de la firma, després d'haver formalitzat els procediments establerts en cada universitat, i s'hi consideraran annexos.

2.   Publicacions i documents

A les publicacions, les comunicacions o els documents que es derivin del present conveni, es farà constar que són el resultat de la cooperació entre ambdues universitats.

3. Modificacions del conveni

El present conveni podrà ser modificat o ampliat, de comú acord de les parts contractants, mitjançant escrit, en forma d'acta addicional, que passarà a formar part integrant d'aquest document.

4. Coordinació

Als efectes del desenvolupament dels objectius proposats en el present conveni marc, cada universitat podrà nomenar un coordinador que gestioni la tramitació d'aquest i dels convenis específics que s'hagin de desenvolupar.

5.   Període de vigència

El període de vigència del conveni és de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita cada any, sempre que una o ambdues parts que hi intervenen no el revoquin abans del venciment.

6.   Termini de rescissió

La rescissió del conveni s'efectuarà per escrit almenys sis mesos abans del venciment, sense necessitat d'indicar els motius de tal decisió i de manera que aquesta rescissió no imposarà cap obligació per a les parts, ni dret a reclamar cap tipus d'indemnització. La rescissió del contracte marc no afectarà la vigència dels convenis específics, tret qué les parts que l'integren hi estiguin d'acord.

7. Inici de la vigència

El conveni entrarà en vigor el dia en què el signi l'últim signatari del present document.

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà: cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat Tecnològica Nacional,

Llorenç Huguet
Rector

Carlos Eugenio Rapp

Secretari administratiu