Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

Alaior, 5 de maig de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Ignàsia Domènech Pons, presidenta del Fons Menorquí de Cooperació (FMC).

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

El Fons Menorquí de Cooperació, inscrit al Registre d'Associacions de la CAIB amb el núm. 2603, integrat per tots els ajuntaments de Menorca, el Consell Insular, el Govern de les Illes Balears, el Bisbat, totes les ONGD amb la seu social a Menorca, entitats ciutadanes diverses, centres escolars, petites empreses, Sa Nostra i socis individuals, projecta dur a terme un programa que permeti oferir un marc general formatiu sobre els principals temes relacionats amb el desenvolupament i la cooperació internacional.

La Universitat de les Illes Balears, considerant que és important treballar per l'augment de la formació i la sensibilització amb cooperació de la ciutadania en general i de la comunitat universitària en particular, està interessada a concretar, mitjançant el present conveni, la seva participació en les activitats del Fons Menorquí de Cooperació.

Segona. Tipus i àrees de cooperació

La cooperació entre les dues institucions podrà incloure els punts següents:

1.    La UIB compta amb un potencial de recursos humans i materials que poden ser aplicats i utilitzats en les activitats de formació i sensibilització que realitzi el FMC.

2.    El FMC es compromet a facilitar a la UIB els mitjans de què disposa, per tal d'ampliar l'impacte en la comunitat universitària en el sentit de fomentar una consciència sensible envers els països menys afavorits, així com facilitar l'espai que constitueix el FMC.

3.    El FMC es compromet a participar activament en l'organització i la coordinació conjunta de les iniciatives de cooperació en el desenvolupament que parteixin de la comunitat universitària.

4.    La UIB i el FMC es coordinaran per tal vehicular les activitats de formació i sensibilització en cooperació en el desenvolupament que puguin promoure ambdues entitats.

Tercera. Projectes específics

Per cada projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Els protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del Rector i el/la president/a del FMC.

Quarta. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes que hi hagi en fase de realització.

Sisena. Coordinació

El Rector de la UIB i el/la president/a del FMC nomenaran, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de març de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Fons Menorquí de Cooperació,


Ignàsia Domènech

Presidenta