Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE L'ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 20 de març de 2000

REUNITS

D'una part, el conseller de Turisme, Honorable Senyor Celestí Alomar i Mateu, president del Consorci de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

La comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut del que estableixen els articles 10.21 i 10.9 del seu Estatut d'Autonomia, té atribuïdes les competències exclusives per fomentar en el seu territori la cultura i la investigació, i fomentar i promoure el turisme; així com en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, la potestat de desenvolupament legislatiu i l'execució relativa a l'ensenyament en tota la seva extensió i en tots els nivells i graus, modalitats i especialitats, en els termes establerts a l'article 11.10.

Per part seva la Universitat té atribuïda, com una de les seves funcions, donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat autònoma en la qual s'assenta (art. 1.2 de la Llei de reforma universitària): en aquest sentit la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes, la qual cosa comporta una atenció especial al desenvolupament científic, tècnic i artístic (art. 4 dels Estatuts de la UIB).

L'Escola Universitària de Turisme i l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears estan situades a l¿edifici Arxiduc Lluís Salvador.

La comunitat autònoma de les Illes Balears, per mitjà del Decret 44/1995, de 6 d'abril (BOIB núm. 64, de 20 de maig), que va anul·lar l'anterior Decret 95/1994, de 27 de juliol (BOIB núm. 100, de 16 d'agost), va crear i regular el Consorci denominat Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, integrat per la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

El temps transcorregut des de la seva creació, el bon funcionament del Consorci al llarg d'aquest període i l'estreta col·laboració mantinguda entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, han posat de manifest la gran utilitat que per a la preparació i professionalització de la mà d'obra i el desenvolupament del sector turístic en general té l'Escola d'Hoteleria. La coordinació entre la Universitat i la comunitat autònoma de les Illes Balears ha permès de crear i sobretot de desenvolupar aquesta Escola d'Hoteleria, adaptant-la en els pocs anys que fa que existeix a las noves necessitats que van sorgint en el sector turístic.

També ha de tenir-se en compte la coordinació que ha existit entre l'Escola d'Hoteleria i l'Escola Universitària de Turisme, que ha portat a complementar els estudis que s'hi imparteixen i ha procurat una formació integral dels alumnes: per això aquesta coordinació s'ha de continuar, i fins i tot perfeccionar, a fi que els nostres professionals, tant els titulats per l'Escola Universitària de Turisme com els titulats per l'Escola d'Hoteleria, acabin els estudis perfectament preparats per enfrontar-se a les funcions que en la seva vida professional els seran encomanades. <

ACORDEN

Primer . Articular les relacions entre personal de la UIB i de l'Escola d'Hoteleria, entre d'altres, a través de l'article 11 de la LRU.

Segon . Establir programes de cooperació i col·laboració continuada en el camp de la docència i les divulgacions científiques.

Tercer . Obrir vies de cooperació pel que fa al desenvolupament, tant científic com administratiu i tècnic, mitjançant els programes d'actuació i els acords necessaris.

Quart . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin totes dues institucions mitjançant acords puntuals.

Cinquè Facilitar la realització de concerts per a l'establiment d'investigacions tècniques i/o aplicades de llarga durada amb la utilització de personal, instal·lacions i material comuns.

Sisè . Crear una comissió mixta formada per tres representants de cada institució amb la finalitat d'avaluar les activitats realitzades i per proposar-ne d'addicionals. Aquesta es reunirà com a mínim cada sis mesos. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, programes i actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'uniran a aquest acord.

Setè . Coordinar conjuntament aspectes de promoció externs, com ara les relacions internacionals.

Vuitè . Generar sinergies entre l'Escola Universitària de Turisme i l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

El present acord té una validesa de quatre anys i es prorrogarà automàticament, llevat que una de les dues parts expressi la voluntat de donar-lo per acabat amb una antelació de sis mesos. En cas que es rescindeixi, ambdues parts es comprometen a acabar les tasques establertes en aquest acord que hi hagi en activitat.

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 29 de febrer de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Consorci de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Celestí Alomar
President
Llorenç Huguet
Rector