Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 11 d'abril de 2000

D'una part, el senyor José Ramón Díez Pérez, director administrador únic de Televisió Espanyola, SA (TVE, SA).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

La Universitat de les Illes Balears, com a òrgan consultiu en matèria de normalització lingüística, vol col·laborar en la normalització de l'ús del català al Centre Territorial de TVE a Balears, en compliment del que disposa la Llei 3/1986, de 19 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

Per això,

PACTEN

1. La Universitat de les Illes Balears facilitarà al Centre Territorial de TVE a Balears l'assistència tècnica per a la realització dels treballs de correcció lingüística dels programes que TVE, SA, emet en llengua catalana en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb les característiques següents:

¿ Els treballs de correcció lingüística es realitzaran segons les necessitats de programació de TVE, SA.

¿ La persona o les persones encarregades per la Universitat de les Illes Balears de realitzar els treballs de correcció lingüística de la programació que emet en català TVE, SA, desenvoluparan la feina en l'horari que la mencionada societat necessiti que es desenvolupi i sota la dependència i les directrius d'aquesta universitat.

2. TVE, SA, proporcionarà al personal de la Universitat de les Illes Balears un espai físic adequat a la funció que s'ha de realitzar, segons les possibilitats del Centre Territorial de TVE.

3. Televisió Espanyola, per fer front a les despeses que suposen els treballs de correcció lingüística, abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 10.823.063 pessetes, amb càrrec al Conveni de col·laboració TVE, SA - Govern balear. En cas de renovar-se el present acord, la quantitat esmentada augmentarà anualment en el percentatge que determini la Llei de pressuposts generals de l'Estat.

Per al present any 2000 i perquè els contractes es puguin fer per anys naturals, TVE abonarà a la UIB la quantitat proporcional necessària per fer front als contractes a partir del moment de l'inici i fins al 31 de desembre.

4. La Universitat de les Illes Balears, amb la quantitat rebuda, abonarà mensualment la quantitat oportuna a la persona o les persones encarregades de realitzar els treballs de correcció lingüística per a TVE, SA.

La Universitat de les Illes Balears serà responsable davant la persona o les persones encarregades de fer la correcció lingüística a TVE i davant tercers de les obligacions que contreu com a empresa en la qual està integrat el personal esmentat.

5. Televisió Espanyola, SA, no tindrà cap vinculació contractual amb la persona o les persones encarregades de la correcció lingüística.

6. La quantitat estipulada a la clàusula 3 d'aquest conveni es pagarà una vegada signat l'acord.

7. Aquest acord serà vigent fins al 31 de desembre de 2000, i es prorrogarà automàticament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació superior a tres mesos de la data de finalització de la vigència.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 29 de febrer de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de maig de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, en tres exemplars, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per Televisió Espanyola, SA,

José Ramón Díez
Director administrador únic

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector