Convenis i acords marc signats per la UIB

SEGON CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CAMPUS EXTENS DINS L'ACORD MARC ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU

Palma, 17 d'abril de 2000

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor José Renuncio Veira, Director Territorial de la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears de Telefónica, SAU, d'ara endavant, Telefònica, en nom i representació d'aquesta.

Totes dues parts que intervenen es reconeixen recíprocament, en el caràcter amb què intervenen, plena capacitat jurídica per contractar i obligar llurs respectius manants i, a l'efecte,

EXPOSEN

I . Que, en data 30 de juliol de 1996, se subscriví entre la UIB i Telefònica un Acord Marc de Col·laboració en matèria d'Investigació, Docència i Desenvolupament Tecnològic.

II . Que la UIB és institució pionera en el desenvolupament d'experiències en teleformació universitària, i Telefònica vol reconèixer aquest caràcter i manifestar-lo de forma expressa.

III . Que, d'acord amb l'expressat a les clàusules cinquena i sisena de l'esmentat Acord Marc, és necessari desenvolupar un nou Conveni Operatiu sota el qual s'empari la col·laboració de Telefònica en el desenvolupament del projecte Campus Extens.

IV . Que Telefònica té en marxa un projecte marc, anomenat RedCampus, sota el qual empara el desenvolupament d'iniciatives en l'àrea de la teleformació universitària.

En conseqüència, acorden subscriure el present Acord conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera

La UIB elegeix Telefònica com el seu soci tecnològic de referència per al desenvolupament de projectes avançats de telecomunicacions, i en especial per a tots aquells projectes de telesistemes interactius per a la formació, com és el projecte Campus Extens.

Segona

Telefònica, com a mostra del seu interès en el desenvolupament del projecte Campus Extens de la UIB i, en general, del desenvolupament de la Societat de la Informació a les illes Balears, ofereix l'aportació següent al dit projecte:

1.     Canvi gratuït fins a 1.500 línies RTB a línies RDSI, amb canvi de número telefònic.
2.     Subvenció parcial, durant el curs escolar 1999-2000, de la quota d'abonament mensual RDSI per a les línies anteriors, restant aquesta establerta al mateix cost que l'abonament mensual d'una línia RTB.
3.     Fins a un màxim de 250 segones línies amb alta gratuïta.
4.     Fins a un màxim de 250 línies RDSI conservant la línia RTB, amb subvenció del 60% del cost de l'alta.     

Tercera

Telefònica col·laborarà amb la UIB en el desenvolupament de continguts multimèdia digitals de caràcter formatiu, per a l'ús dins el projecte Campus Extens i RedCampus. Per això, Telefònica col·laborarà en el finançament de la creació i adaptació de continguts multimèdia en el marc dels projectes anteriors. La UIB i Telefònica tindran drets de distribució dels mateixos continguts.

L'aportació de Telefònica per aquest concepte ascendirà a un màxim de 9.333.000 pta.

L'import serà efectiu dins l'any 1999, amb el compromís d'execució durant el període 1999-2000.

Quarta

El termini de vigència d'aquest conveni correspondrà a dues anualitats, a partir de la data de la firma, podent ser prorrogat, previ comú acord d'ambdues parts, segons les condicions que es determinin en aquell moment.

La valoració de l'aportació de Telefònica al projecte Campus Extens se xifra en un total de 87.950.000.- pta.

Cinquena

Com a complement a aquestes accions, Telefònica, a través de Telefònica Interactiva, ofereix accés a internet gratuït per als professors, PAS i alumnes de la UIB des de les respectives llars.

A més, Telefònica Interactiva ofereix la possibilitat de confeccionar kits personalitzats per a la UIB, de distribució massiva, que contenguin, en format cd-rom, informacions útils per a la comunitat universitària. Aquesta informació serà subministrada per la UIB, a nivell de Màster, amb una capacitat màxima de 400 bits.

Sisena

Per a la resta de condicions s'apliquen les pactades a l'Acord Marc de referència.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de novembre de 1999 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de desembre de 1999, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Telefónica, SAU,

 

Llorenç Huguet Rotger
Rector

 

José Renuncio Veira
Director Territorial de la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears