Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Alcúdia, 17 d'abril de 2000

REUNITS


D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Miquel Ferrer i Viver, que actua en representació i com a batlle de l'Ajuntament d'Alcúdia, amb domicili al carrer Major, 9, 07400 Alcúdia.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.


EXPOSEN


Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la Universitat i la societat.

Que l'Ajuntament d'Alcúdia es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament d'Alcúdia i la UIB es comprometen en la creació del Centre Universitari d'Alcúdia, on els joves universitaris d'Alcúdia comptin amb les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . El Centre Universitari d'Alcúdia comptarà amb un local adequat a les seves necessitats cedit per l'Ajuntament d'Alcúdia. L'Ajuntament d'Alcúdia el dotarà del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb un mínim de quatre ordinadors connectats a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà l'acreditació necessària i suficient per accedir al centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . La Universitat es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari d'Alcúdia.

Sisena . El Centre Universitari d'Alcúdia funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstecs interbibliotecaris.

Setena . La Universitat enviarà al centre d'Alcúdia un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . El Centre Universitari d'Alcúdia podrà utilitzar el seu nom de manera que inclogui el logotip de la Universitat.

Novena . L'Ajuntament d'Alcúdia, mitjançant el Centre Universitari d'Alcúdia, podrà proposar l'organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d'accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s'impartirien al municipi d'Alcúdia. Aquests cursos estaran en funció de l'oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d'interès per als ciutadans d'Alcúdia.

Desena . Les dues institucions promouran que els estudiants del municipi d'Alcúdia es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de dins el municipi amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, es fomentarà al sector empresarial del municipi, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena . El present conveni es podrà ampliar en funció de la dinàmica i activitat pròpia del Centre Universitari d'Alcúdia.

Dotzena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 9 de novembre de 1999 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 1999, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per l'Ajuntament d'Alcúdia,

 

Miquel Ferrer

Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet

Rector