Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE THOMSON HOLIDAYS LIMITED I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 16 de maig de 2000

REUNITS

D'una banda, el senyor Shaun Powell, director general, en representació de Thomson Holidays Limited (THL).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar una relació de cooperació per millorar la qualitat i la sostenibilitat del turisme a les Illes Balears.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure (però no es limitarà a) els punts següents:

2.1. Seminaris i simposis.

2.2. Projectes d'investigació.

2.3. Cursos i plans d'estudis.

2.4. Accés a equips i material específics.

2.5. Visites de durada curta.

2.6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà en els camps del turisme i els estudis ambientals.

El personal que ofereixin les parts per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes o projectes específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure (però no es limitaran a) la informació següent:

4.1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.

4.2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.

4.3. La durada del programa o projecte.

4.4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

4.5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols han de comptar amb l'aprovació de l'òrgan competent de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

5.1. Les parts no assumeixen cap tipus de compromís financer en el moment de la firma d'aquest acord.

5.2. Per a cada programa o projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Confidencialitat

Ambdues parts acorden que el contingut d'aquest acord i el de qualsevol protocol annex que es pugui signar serà confidencial i que cap de les parts no desvelarà a terceres persones informació que pertanyi a l'altra sense obtenir-ne per endavant el consentiment escrit.

Setena. Vigència i durada

El present acord entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de dos (2) anys, que es renovarà automàticament pel mateix període. Ambdues parts poden proposar-ne la modificació o rescissió per escrit amb tres (3) mesos d'antelació a la data de venciment del present acord o de les seves pròrrogues). En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

En un termini màxim de tres (3) mesos, cada part nomenarà un comitè, comissió o persona responsable de la coordinació i supervisió de les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord .

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Novena. Llengua i llei

Aquest acord se subscriu en català i anglès. Si existeix cap conflicte de significat en les diferents versions, la versió catalana serà la que prevaldrà.

La validesa, interpretació i execució d'aquest acord seran regulades per les lleis espanyoles.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de març de 1999 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 11 de maig de 1999, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada llengua.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per delegació del Rector,
Avel·lí Blasco
Vicerector de Projectes i Relacions Internacionals

Per Thomson Holidays Limited,

Shaun Powell

Director general