Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE D'INVESTIGACIÓ I TECNOLOGIES TURÍSTIQUES DE LES ILLES BALEARS I EL LABORATORI DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ TURÍSTICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de març de 2000

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor Antoni Ferran Tarabini-Castellani Cabot, amb DNI núm. 46212487-J, que actua en representació del Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB), com a director del Centre.

MANIFESTEN

Que en data ...................... varen subscriure un acord marc de col·laboració entre les dues entitats que representen.

Que a l'acord marc es preveu la constitució d'un protocol específic que tingui per objecte el projecte o programa concret que s'hagi d'executar sota el dit acord.

Per tot això formalitzen el present protocol, que es regirà per les següents:

ESTIPULACIONS

Primera . L'objecte del present protocol és regular la col·laboració entre les institucions atorgants per a l'any 2000, la qual es concretarà en els acords següents:

1. El Laboratori de Recerca i Documentació Turística compartirà amb el CITTIB las bases de dades que genera, i ho farà mitjançant les distintes formes d'informació que té el Centre.

2. El CITTIB participarà en l'edició en castellà dels Annals of Tourism Research , de l'editorial Pergamon.

Segona . L'objecte del present protocol es durà a terme mitjançant les aportacions següents:

a) El CITTIB es compromet a aportar la suma de 5.000.000 (cinc milions) de pessetes prevista al pressupost del Centre.

El Laboratori de Recerca i Documentació Turística de la UIB es compromet a aportar la infraestructura necessària, així com l'equipament i les bases de dades, per a l'efectivitat del present projecte.

b) El CITTIB es compromet a aportar la suma de 2.000.000 (dos milions) de pessetes prevista al pressupost del Centre al capítol de publicacions.

c) El conveni actualment vigent entre l'editorial Pergamon i el Laboratori inclourà expressament la participació del CITTIB. La participació esmentada quedarà reflectida mitjançant l'aparició del CITTIB als títols de crèdit de totes les publicacions del Annals of Tourism Research en castellà.

d) El CITTIB destinarà dos becaris per dur a terme les feines de suport i desenvolupament del present protocol.

Tercera . Figurarà entre els membres del consell editorial dels Annals of Tourism Research la subdirectora del CITTIB, senyora Catalina Nativitat Juaneda Sampol.

Quarta . La subdirectora del CITTIB desenvoluparà les accions descrites al present protocol, dirigirà i supervisarà les feines que hagin de realitzar els becaris destinats a l'àrea i administrarà el pressupost convingut.

Cinquena . La comissió de seguiment d'aquest protocol serà formada per:

¿ Antoni Ferran Tarabini-Castellani Cabot, director del CITTIB.
¿ Alfonso Meaurio Flamen, cap de Desenvolupament de Projectes d'Investigació del CITTIB.
¿ Dues persones de la UIB.

Sisena . La durada d'aquest protocol serà d'un any, a comptar del moment en què se signi el present document.

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 7 de març de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, les parts signen el present protocol de col·laboració en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector
Antoni Ferran Tarabini-Castellani
Director