Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE D'INVESTIGACIÓ I TECNOLOGIES TURÍSTIQUES DE LES ILLES BALEARS I EL LABORATORI DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ TURÍSTICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de març de 2000

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor Celestí Alomar i Mateu, amb DNI núm. 41386509-X, que actua en representació del Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB), com a president del Consell de Direcció del Centre.

MANIFESTEN

I . Que la Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de Recerca i Documentació Turística, ha desenvolupat una sèrie de línies d'actuació concretades en:

a) Base de dades turístiques (BDT-UIB) sobre referències bibliogràfiques de publicacions sobre turisme (articles, llibres, treballs) concernents a les Illes Balears.

b) Base de dades de projectes de recerca en turisme duts a terme per grups de recerca de la UIB.

c) Edició en castellà de la revista Annals of Tourism Research .

II . Que el Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB) preveu com una de les seves actuacions prioritàries la creació d'una àrea de documentació turística que proporcioni informació sobre les bases de dades documentals existents en els àmbits internacional, estatal i local, i ajudi a potenciar línies de publicacions en l'àmbit del turisme.

III . Que els compareixents estan units com a ens consorciats en la creació del Centre i estan interessats recíprocament a col·laborar en tot allò que afavoreixi la comunicació entre el CITTIB i el Laboratori de Recerca i Documentació Turística de la UIB, per incidir en el desenvolupament del turisme a les Illes Balears a traves de la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies en el camp del turisme. Per tot això, tenen interès a formalitzar un acord marc de col·laboració que duran a terme segons les següents:

BASES

Primera . El present acord s'estableix per fomentar i afavorir el desenvolupament de la col·laboració entre ambdues institucions pel que fa a la investigació en l'àmbit del turisme.

Segona . La cooperació i col·laboració entre ambdues institucions atorgants inclourà els acords següents:

1. Compartir les bases de dades que generi el Laboratori de Recerca i Documentació Turística amb el CITTIB.

2. El Laboratori permetrà consultes a les bases de dades des de les distintes formes d'informació que té el Centre.

3. El CITTIB contribuirà amb l'aportació d'una part dels recursos necessaris per actualitzar, revisar i ampliar les bases de dades del Laboratori.

4. El CITTIB participarà en l'edició en castellà dels Annals of Tourism Research .

5. Fomentar les relacions d'ambdues institucions amb altres centres, organismes i serveis dedicats a la investigació turística i a la documentació, establint, si és necessari, convenis a tres bandes.

Tercera . Cada programa i projecte específic que s'hagi d'executar dins el present acord marc serà objecte d'un protocol específic. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa concret.

2. Els noms dels responsables i participants de cada institució.

3. La durada del programa o projecte.

4. Els recursos financers per cobrir les despeses relacionades amb el programa o projecte.

Quarta . La firma del present acord no suposa cap compromís econòmic per als atorgants.

Cinquena . Es constituirà una comissió de seguiment i foment d'aquest acord, la qual serà formada per:

1. Dos membres del CITTIB, nomenats pel director del Centre.

2. Dos membres del Laboratori de Recerca i Documentació Turística de la UIB, designats pel Rector.

Sisena . La vigència del present acord marc serà d'un any a partir del moment del seu atorgament, i l'acord podrà ser renovat automàticament per períodes iguals si cap dels atorgants no el denuncia amb una antelació mínima d'un mes a la data d'expiració de la seva vigència.

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 7 de març de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, ambdues parts firmen el present acord en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector
Celestí Alomar
President del Consell de Direcció