Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS A AMNISTIA INTERNACIONAL, SECCIÓ ESPANYOLA, PER A LA CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL FEDERAL DE SOCIS

Palma, 22 de gener de 2014

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d’aquesta, amb adreça a la carretera de Valldemossa, km 7,5 (Palma).

I de l'altra, el director d’Amnistia Internacional, Secció Espanyola, senyor Esteban Beltrán Verdes, com a representant d’aquesta, amb adreça al c/ Fernando VI, 8, 1r esq. (Madrid).

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present acord i per quedar obligats en la representació que tenen en els termes continguts en aquest, per la qual cosa, lliurement i espontàniament,

EXPOSEN

Primer. Que Amnistia Internacional, Secció Espanyola, té com a principal finalitat realitzar tasques d'investigació i acció centrades a impedir els abusos greus contra el dret a la integritat física i mental, a la llibertat de consciència i expressió i a posar-hi fi, i a no patir discriminació, en el context del seu treball de promoció dels drets humans, i ha previst celebrar la seva Assemblea General Federal de socis i sòcies els dies 25, 26 i 27 d'abril de 2014.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears i Amnistia Internacional, Secció Espanyola, tenen subscrit un conveni de col·laboració, aprovat pel Consell de Direcció de data 16 d’octubre de 2012 i ratificat pel Consell de Govern en data 29 d’octubre de 2012, que estableix la col·laboració entre les dues entitats.

Tercer. Que Amnistia Internacional ha sol·licitat al Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable la cessió de l'ús parcial de les seves instal·lacions, ubicades a l'edifici Melchor Gaspar de Jovellanos del campus universitari:

  • Sala d'actes
  • Hall
  • Passadissos pròxims a la sala d'actes
  • Fins a 6 aules pròximes a la sala d'actes, amb capacitat per a vuitanta persones aproximadament
  • Accés a Internet a través de xarxa sense fils (Wi-Fi)

Segons com es desenvolupi l'assemblea, l'organització podria sol·licitar l'ús d'altres espais i deixar de necessitar algun dels espais requerits.

Quart. Que l’Acord normatiu 10498/2012, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears 2013 (FOU núm. 376, de 28 desembre), ratificat per l’Acord ratificatiu 10499/2012, de 28 de desembre (FOU núm. 376, de 28 de desembre), estableix a l’annex IV (Tarifes i preus públics) els preus per al lloguer d’aules i instal·lacions, i preveu, a l’apartat 6.2 (Criteris de reserva i de pagament) del mateix annex, la possibilitat que mitjançant un conveni específic es puguin establir bonificacions.

Com a conseqüència de tot això, les parts, en la representació que tenen, formalitzen el present acord, de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte de l’acord

La Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, el cedent) cedeix a Amnistia Internacional, Secció Espanyola (d'ara endavant el cessionari), de manera gratuïta pel que fa al lloguer d’espai i sens perjudici de l’assumpció per part del cessionari de les despeses d’obertura d’edifici en cap de setmana, l'ús dels espais enumerats a l'expositiu tercer, amb els elements que els integren, ubicats a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, per a la celebració de l'Assemblea General Federal de socis i sòcies d'Amnistia Internacional els propers dies 25, 26 i 27 d'abril de 2014, en els termes i condicions que s'estableixen en el present acord.

Segona. Tipus de col·laboració

En conseqüència, la cessió de l'ús objecte d'aquest acord es realitza amb caràcter temporal, pel termini de durada de l'esdeveniment per al qual ha estat cedit.

Així mateix, el cessionari expressament manifesta que l'espai cedit objecte d'aquest acord, juntament amb els elements que l'integren, el cedent els posa a la seva disposició en un estat que permeti la realització òptima i satisfactòria de l'esmentada assemblea.

Tercera. Finalitat de l’ús dels espais

L'espai objecte del present acord serà destinat pel cessionari a la celebració de l'Assemblea General Federal de socis i sòcies d'Amnistia Internacional els propers dies 25, 26 i 27 d'abril de 2014.

Quarta. Durada de l’acord

La durada del present acord es vincula de manera expressa a la de l'acte al qual serà destinat pel cessionari, és a dir, des de les 10 hores del divendres dia 25 d'abril de 2014 fins a les 15 hores del diumenge dia 27 d'abril de 2014, incrementada pel període de temps mínim imprescindible que comprengui la seva preparació prèvia i el posterior desallotjament de les persones i objectes aliens al cedent que s'hagin incorporat al seu desenvolupament, fins a la restitució de l'espai en els termes indicats a la clàusula sisena. En total, l’horari d’utilització dels espais serà, cada un dels tres dies, de 8 a 22 hores com a màxim, i en cas que s’excedeixi aquest horari el cessionari haurà d’assumir el cost d’horari nocturn del servei de consergeria. El divendres dia 25 tan sols serà necessari l'ús d'una aula i la sala d'actes per a la realització de proves de so.

Cinquena. Obligacions de les parts

A més de les obligacions que té imposades per llei, el cessionari s'obliga expressament a complir les següents:

a) Es compromet perquè, en cap cas, l'espai cedit no pugui destinar-se a la realització d'activitats que, directament o indirectament, siguin contràries a la llei o altres fins del cedent, o que puguin pertorbar el desenvolupament ordinari d'aquest.

b) Seran per compte del cessionari totes les despeses generades per l'ús al qual es destina l'espai objecte del present acord, tals com subministrament, material de difusió i publicitat, serveis de càtering, etc. Així mateix seran també de compte del cessionari les despeses produïdes com a conseqüència de l’obertura de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos fora de l’horari laboral. Aquestes despeses serien:

  • Servei de consergeria
  • Servei tècnic d'audiovisuals
  • Servei de neteja
  • Servei de videoconferència

El cedent informarà dels costs que haurà d'assumir el cessionari amb caràcter previ al començament de l'esdeveniment (amb un mes d'antelació), mitjançant l’enviament del pressupost corresponent, a la recepció del qual el cessionari haurà de respondre acceptant-lo.

c) El cessionari serà responsable de qualsevol dany o perjudici que durant la celebració de l'acte es pugui causar a l'espai, els serveis, el mobiliari i els mitjans audiovisuals cedits, així com als mateixos assistents a l'acte o tercers, i es compromet expressament a mantenir completament indemne el cedent davant qualsevol reclamació que li dirigeixin per aquest concepte.

d) El cessionari es compromet a no pertorbar el normal funcionament de les activitats acadèmiques de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, i s’obliga a cuidar que els assistents a l'acte no ocupin ni utilitzin altres espais o serveis diferents dels cedits en virtut del present acord, ni hi accedeixin, llevat d'autorització expressa per part del cedent, i es responsabilitza dels danys en cas d'intrusió per part de les persones assistents a l'acte que puguin causar a les persones o instal·lacions al servei del cedent.

e) Els mitjans audiovisuals i de caràcter tècnic propietat del cedent ubicats a l'espai cedit que requereixin ser utilitzats pel cessionari durant el desenvolupament de l'acte, únicament podran ser manipulats pel personal tècnic del cedent o, si escau, per qualsevol altra persona expressament autoritzada per a aquest objecte.

f) En cas que el cessionari requereixi procedir, per a un adequat desenvolupament del present acord, a realitzar un canvi d'ubicació del mobiliari i/o a la fixació de pancartes i cartells a les instal·lacions de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, haurà de demanar amb caràcter previ l'autorització expressa del cedent.

Sisena. Devolució de l’espai cedit

Acabat el termini de durada d'aquest contracte, i en tot cas acabat l'acte per a la celebració del qual es cedí l'ús de l'espai, el cessionari haurà de procedir a la devolució immediata de l'espai cedit, en les mateixes condicions d'ús i funcionament en què va ser lliurat.

En cas que l'espai cedit no sigui retornat, una vegada finalitzat l'ús per al qual va ser cedit, en les mateixes condicions d'ús i funcionament, el cessionari estarà obligat a rescabalar al cedent de la totalitat de despeses en què aquest incorri per a la restitució de l'espai cedit en les mateixes condicions en què es va lliurar al cessionari.

No obstant el que disposa l'apartat anterior, el cedent es reserva el dret de reclamar al cessionari els danys i perjudicis que per l'incompliment de les obligacions assumides en virtut d'aquest acord li puguin ser ocasionats, així com d’exercir les accions que legalment li corresponguin.

I perquè consti, com a prova de conformitat, signen el present acord, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Amnistia Internacional,
Esteban Beltrán
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de novembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).