Eleccions de representants al Claustre

Eleccions de representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre