Gerčncia

Gerent

Sra. Antònia Fullana
Secretaria de la Gerent: 971 17 30 91
Son Lledó

gerencia.uib.cat

Competčncies

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Exercir de cap del personal d'administració i serveis de la Universitat, per delegació del Rector
 • Elaborar la proposta de la programació pluriennal i del pressupost, així com liquidar aquest al final de l'exercici
 • Administrar i conservar el patrimoni
 • Equipar els serveis generals de la Universitat
 • Encarregar-se de la gestió immediata dels ingressos i les despeses de la Universitat
 • Executar, per delegació del Rector, els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa
 • Expedir els documents i certificats sobre la situació i la gestió econòmica de la Universitat demanats per les vies legals
 • Gestionar i supervisar els serveis administratius i econòmics de la UIB
 • Fer el seguiment del sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis
 • Planificar la formació del personal d’administració i serveis
 • Qualssevol altres funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat i els reglaments que els desenvolupen o que li deleguin altres òrgans de govern de la Universitat

 

Serveis o unitats dependents en coordinació amb el Vicerectorat d'Economia i Infraestructures

 • Tots els serveis o unitats administratives assignats en aquesta resolució en coordinació amb el vicerectorat corresponent.
 • Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU)
 • Comissió Assessora de Rendició de Comptes de la Universitat