Gerència

Gerent

fotoSra. Antònia Fullana
Secretaria de la Gerent: 971 17 30 91
Son Lledó

gerencia.uib.cat

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • Exercir de cap del personal d'administració i serveis de la Universitat, per delegació del Rector.
  • Elaborar la proposta de la programació pluriennal i del pressupost, així com liquidar aquest al final de l'exercici.
  • Administrar i conservar el patrimoni.
  • Equipar els serveis generals de la Universitat.
  • Encarregar-se de la gestió immediata dels ingressos i les despeses de la Universitat.
  • Executar, per delegació del Rector, els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa.
  • Expedir els documents i certificats sobre la situació i la gestió econòmica de la Universitat demanats per les vies legals.
  • Gestionar els serveis administratius i econòmics.
  • Qualssevol altres funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat i els reglaments que els desenvolupen o que li deleguin altres òrgans de govern de la Universitat.

Serveis o unitats dependents en coordinació amb el Vicerectorat d'Economia i Infraestructures