Vicerectors

Vicerectorat d'Investigació i Postgrau

fotoDr. Jaume Carot
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Suport administratiu: 971 17 13 68
Son Lledó
 

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La promoció, avaluació i difusió de la investigació.
 • Els programes de foment de la recerca.
 • La tramitació d’ajuts a la recerca.
 • La tramitació de projectes de R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Transferència.
 • La gestió acadèmica dels estudis de màster i doctorat.

 

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat d'Innovació i Transferència

fotoDr. Jordi Llabrés
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Suport administratiu: 971 17 34 31
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La gestió de la política d’innovació i transferència del coneixement.
 • La participació en la gestió de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
 • La relació amb el ParcBIT.
 • La relació amb el món empresarial i econòmic.
 • El foment de l’esperit emprenedor de creació de noves empreses.
 • La tramitació de projectes de R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.
 • Els estudis propis.

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Docència

fotoDra. Dolors Forteza
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Suport administratiu: 971 17 30 58
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • L'organització de la docència.
 • La gestió acadèmica.
 • El règim acadèmic.
 • Les relacions amb les facultats i escoles.
 • Els centres adscrits.

Serveis o unitats dependents

 • Comissió Acadèmica
 

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta

fotoDra. Joana Maria Seguí Pons
Àrea de coneixement: Geografia Humana
cultura.uib.cat
Suport administratiu: 971 17 24 11
Edifici Sa Riera

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Les relacions amb els centres universitaris municipals.
 • La difusió i divulgació social del coneixement universitari.
 • Les activitats culturals, els cursos d'estiu i els programes d'Universitat Oberta.
 • Les publicacions universitàries.
 • Les relacions amb la Pastoral Universitària.

 

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

fotoDra. Margalida Payeras
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Suport administratiu: 971 25 96 54
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Les relacions amb els estudiants.
 • L’accés a la Universitat.
 • El Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU).
 • Les relacions amb el Consell d’Estudiants i les associacions d’estudiants.
 • Les relacions amb els graduats de la UIB.
 • La participació en la gestió de la Fundació General de la UIB, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
 • Les relacions amb el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP).

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Professorat i Seus Universitàries

fotoDra. M. Antònia Fornés
Àrea de coneixement: Filologia Llatina
Suport administratiu: 971 17 30 57
Edifici Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La gestió del personal docent.
 • La gestió de la plantilla i les modificacions corresponents.
 • La provisió de places i la contractació de professorat.
 • Les relacions amb els departaments.
 • Les relacions amb la Junta de Personal docent i investigador.
 • La formació i innovació docent del PDI.
 • La coordinació de les activitats acadèmiques i de gestió de les seus universitàries.

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

fotoDr. Antoni Aguiló
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
campus.uib.cat
Suport administratiu: 971 17 30 40
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La coordinació de la responsabilitat social corporativa.
 • La gestió dels espais de la UIB.
 • L'ordenació i planificació del campus universitari.
 • La gestió ambiental i la sostenibilitat.
 • Les relacions necessàries amb la gestió del transport públic.
 • La participació en la gestió de la Fundació General de la UIB, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
 • La gestió del Servei de Salut Laboral.
 • La gestió de l’esport universitari.
 • La integració del concepte de promoció de la salut en la cultura de la Universitat: a les seves polítiques, a l’estructura, als processos i als currículums.
 • La creació d’un entorn universitari que fomenti en els estudiants, professors i personal d’administració i serveis una vida saludable.
 • La implicació de la promoció de la salut en la responsabilitat social.
 • La coordinació i la promoció de polítiques i estratègies que millorin el benestar de la comunitat universitària.
 • La política de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
 • La sensibilització en matèria de cooperació de la comunitat universitària.
 • L’impuls, el suport a la gestió i el seguiment dels projectes i convenis internacionals de cooperació interuniversitària.

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat d'Economia i Infraestructures

fotoDr. David Pons
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Suport administratiu: 971 17 30 12
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La supervisió de tots els serveis administratius de la UIB, especialment els relacionats directament amb l’àmbit econòmic.
 • La planificació i organització economicoadministrativa.
 • La preparació dels pressuposts, el seguiment i la liquidació.
 • Els serveis generals.
 • La coordinació amb la Gerència.
 • La planificació de la formació del personal.
 • El seguiment i la supervisió dels serveis contractats.
 • Les relacions amb la Junta de Personal d’administració i serveis.
 • Les relacions amb el Comitè d'Empresa.
 • La construcció i el manteniment de les infraestructures.
 • El manteniment del patrimoni.

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Títols i Tecnologia

varonaDr. Xavier Varona Gómez
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Suport administratiu: 971 25 97 49
Edifici Anselm Turmeda

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La implantació dels títols oficials de grau, màster i doctorat: verificació, autorització, modificació i acreditació.
 • El seguiment de l’oferta de títols oficials i de noves demandes.
 • L’impuls de l’oferta de títols oficials no presencials i semipresencials.
 • La política de qualitat.
 • L’administració electrònica.
 • La política tecnològica de la Universitat: en particular, les infraestructures de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • El sistema integrat d’informació universitària (SIIU).

Serveis o unitats dependents