Vicerectors

Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització

Dr. Jaume Carot Giner
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Suport administratiu: 971 17 13 68
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La promoció, avaluació i difusió de la investigació
 • Els programes de foment de la recerca
 • La tramitació d’ajuts a la recerca
 • La tramitació de projectes d’R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals
 • La gestió acadèmica dels estudis de doctorat
 • La signatura de convenis de mobilitat
 • La promoció internacional de l’oferta educativa de la Universitat
 • L’impuls de dobles titulacions i cotuteles
 • El manteniment i consolidació del Programa d’impuls i internacionalització dels estudis de postgrau a la UIB
 • El seguiment del programa de Mentoring per als estudiants nouvinguts a la UIB en programes de mobilitat internacional

 

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals

Dr. Jordi Llabrés Bordoy
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Suport administratiu: 971 25 97 49
Son Lledó

 

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La gestió de la política d’innovació i transferència del coneixement.
 • La responsabilitat i gestió de les relacions institucionals.
 • La coordinació de la comunicació.
 • La participació en la gestió de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
 • La relació amb el ParcBIT i el Centre Bit de Menorca.
 • La relació amb el món empresarial i econòmic.
 • El foment de l’esperit emprenedor de creació de noves empreses.
 • La tramitació de projectes d’R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització.
 • Els estudis propis.
 • La creació i coordinació de càtedres d’empresa i/o d’innovació.
 • El seguiment del programa SmartUIB

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Docència

Dr. Joan Frau Munar
Àrea de coneixement: Química Física
Suport administratiu: 971 17 30 58
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • L’organització de la docència
 • La gestió acadèmica dels estudis de grau i màster
 • El règim acadèmic
 • Les relacions amb els centres

 

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Dra. Joana Maria Seguí Pons
Àrea de coneixement: Geografia Humana
cultura.uib.cat
Suport administratiu: 971 17 24 11
Edifici Sa Riera

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Les activitats culturals, els programes d’Universitat Oberta i els cursos d’estiu
 • La coordinació de les activitats acadèmiques i de gestió de les seus universitàries
 • Les publicacions universitàries
 • Les relacions amb els centres universitaris municipals
 • Les relacions amb la Pastoral Universitària

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat d'Estudiants

Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Suport administratiu: 971 25 96 54
Son Lledó

 

 

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Les relacions amb els estudiants.
 • L’accés a la Universitat.
 • El Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU).
 • Les relacions amb el Consell d’Estudiants i les associacions d’estudiants.
 • Les relacions amb els graduats de la UIB.
 • Les relacions amb el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) amb la potenciació del Fòrum de l’Ocupació.
 • El suport als alumnes amb necessitats especials.
 • El foment de programes que impulsin el talent.

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Professorat

Dra. M. Antònia Fornés
Àrea de coneixement: Filologia Llatina
Suport administratiu: 971 17 30 57
Edifici Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La gestió del personal docent
 • La gestió de la plantilla i les modificacions corresponents
 • La provisió de places i la contractació de professorat
 • Les relacions amb els departaments
 • Les relacions amb la Junta de Personal docent i investigador
 • La formació i innovació docent del PDI

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

Dr. Antoni Aguiló
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
campus.uib.cat
Suport administratiu: 971 17 30 40
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La coordinació de la responsabilitat social corporativa.
 • La gestió dels espais de la UIB.
 • L'ordenació i planificació del campus universitari.
 • La gestió ambiental i la sostenibilitat.
 • Les relacions necessàries amb la gestió del transport públic.
 • La participació en la gestió de la Fundació General de la UIB, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
 • La gestió del Servei de Salut Laboral.
 • La gestió de l’esport universitari.
 • La integració del concepte de promoció de la salut en la cultura de la Universitat: a les seves polítiques, a l’estructura, als processos i als currículums.
 • La creació d’un entorn universitari que fomenti en els estudiants, professors i personal d’administració i serveis una vida saludable.
 • La implicació de la promoció de la salut en la responsabilitat social.
 • La coordinació i la promoció de polítiques i estratègies que millorin el benestar de la comunitat universitària.
 • La política de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
 • La sensibilització en matèria de cooperació de la comunitat universitària.
 • L’impuls, el suport a la gestió i el seguiment dels projectes i convenis internacionals de cooperació interuniversitària.

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat d'Economia i Infraestructures

Dra. Maria Llompart Bibiloni
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Suport administratiu: 971 17 30 12
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La supervisió de tots els serveis administratius de la UIB, especialment els relacionats directament amb l’àmbit econòmic
 • La planificació i organització economicoadministrativa
 • La preparació dels pressuposts, el seguiment i la liquidació
 • El seguiment i la supervisió dels serveis contractats
 • Les relacions amb la Junta de Personal d’administració i serveis
 • Les relacions amb el Comitè d'Empresa
 • La construcció i el manteniment de les infraestructures
 • El manteniment del patrimoni

 

Serveis o unitats dependents

 

 

Vicerectorat de Títols i Tecnologia

Dr. Xavier Varona Gómez
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Suport administratiu: 971 25 97 49
Son Lledó

 

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La implantació dels títols oficials de grau, màster i doctorat: verificació, autorització, modificació, acreditació i renovació de l’acreditació
 • El seguiment de l’oferta de títols oficials i de noves demandes
 • La política de qualitat
 • L’administració electrònica
 • La política tecnològica de la Universitat; en particular, les infraestructures de les tecnologies de la informació i les comunicacions
 • El sistema integrat d’informació universitària (SIIU)
 • El Clúster de Supercomputació
 • La política de seguretat de la informació

Serveis o unitats dependents

 

Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia

Dr. Antonio Fernández Coca
Suport administratiu: 971 17 24 08
Edifici Son Lledó

 

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La direcció de l’Estratègia de Comunicació d’Imatge Corporativa.
 • La gestió de la informació interna de la UIB.
 • L’impuls, l’organització, el disseny i la coordinació d’ensenyaments en línia o semipresencials, tant reglats com no reglats/oficials com no oficials.
 • La planificació i execució d’una línia editorial digital de la UIB enfocada a la publicació de materials educatius en línia.
 • La planificació, la coordinació i el disseny tant de la interfície gràfica d’usuari com de l’estructura de continguts de la web de la UIB en totes les seves versions segons els dispositius.
 • La producció audiovisual de la UIB.
 • Els sistemes de videoconferència.
 • L’organització i el disseny de foment de la innovació docent aplicant eines digitals i narratives transmèdia.

Serveis o unitats dependents

 • UIB Campus Digital i les comissions que en depenguin
 • Servei de Recursos Audiovisuals
 • Oficina Web
 • Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals