Mem˛ria de l'any acadŔmic 2016-17

Sumari

0. Introduccció

 1. Òrgans generals universitaris
  1. Claustre
  2. Consell de Govern
  3. Consell de Direcció
  4. Consell Social
  5. Sindicatura de Greuges
 2. Comunitat universitària
  1. Alumnat
   1. Alumnes matriculats
   2. Alumnes que acaben els estudis
   3. Alumnat col·laborador
   4. Becaris
  2. Professorat docent i investigador
   1. Departaments
   2. Places dotades
   3. Baixes PDI
   4. Cossos docents
   5. Professorat contractat
  3. Personal d’Administració i Serveis
 3. Activitat acadèmica
  1. Estudis i places
   1. Relació d'estudis oficials
   2. Oferta d'estudis i de places
   3. Notes de tall
  2. Estudis de postgrau
  3. Proves d’accés a la Universitat
   1. Alumnes batxillerat i cicles formatius de grau superior
   2. Alumnes majors de 25 i 45 anys
 4. Activitats de recerca
  1. Activitats de recerca
  2. Tesis doctorals
 5. Activitats institucionals
 6. Activitats economicoadministratives
  1. Pressupost 2017
  2. Aspectes de caràcter general
  3. Pla de formació
  4. Acció Social
 7. Activitats a l’àmbit internacional i de mobilitat universitària
 8. Activitats a l'àmbit de l'alumnat
  1. Activitats del Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
  2. POTU
 9. Activitats de projecció cultural
  1. Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
  2. Coral Universitat de les Illes Balears
  3. Universitat Oberta per a Majors
 10. Activitats d'àmbit d'infraestructures
 11. Serveis a la comunitat universitària
  1. Edicions UIB
  2. Servei d'Activitats Culturals
  3. Servei Lingüístic
  4. Serveis Cientificotècnics
  5. Servei de Prevenció
  6. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica
 12. Oficines
  1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
  2. Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
  3. Oficina Web
  4. Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
 13. Instituts universitaris
  1. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)

 Memòries d'anys anteriors