Memòria de l'any acadèmic 2015-16

Sumari

Introducció

 1. Òrgans generals universitaris
  1. Claustre
  2. Consell de Govern
  3. Consell de Direcció
  4. Consell Social
  5. Sindicatura de Greuges
 2. Comunitat universitària
  1. Alumnat
   1. Alumnes matriculats
   2. Alumnes que acaben els estudis
   3. Alumnat col·laborador
   4. Becaris
  2. Professorat docent i investigador
   1. Departaments
   2. Places dotades
   3. Baixes PDI
   4. Cossos docents
   5. Professorat contractat
  3. Personal d’Administració i Serveis
 3. Activitat acadèmica
  1. Estudis i places
   1. Relació d'estudis oficials
   2. Oferta d'estudis i de places
   3. Notes de tall
  2. Estudis de postgrau
  3. Proves d’accés a la Universitat
   1. Alumnes batxillerat i cicles formatius de grau superior
   2. Alumnes majors de 25 i 45 anys
 4. Activitats de recerca
 5. Activitats institucionals
 6. Activitats economicoadministratives
  1. Pressupost 2016
  2. Pla de formació
 7. Activitats a l’àmbit internacional i de mobilitat universitària
 8. Activitats a l'àmbit de l'alumnat
  1. Activitats del Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
  2. POTU
 9. Activitats de projecció cultural
  1. Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
  2. Coral Universitat de les Illes Balears
  3. Universitat Oberta per a Majors
 10. Activitats d'àmbit d'infraestructures
  1. Activitats del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
  2. Contractació administrativa
 11. Serveis a la comunitat universitària
  1. Edicions UIB
  2. Servei d'Activitats Culturals
  3. Servei Lingüístic
  4. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica
  5. Serveis Cientificotècnics
  6. Servei de Prevenció
  7. Servei de Recursos Audiovisuals
  8. Servei Universitari d'Atenció Psicològica
 12. Oficines
  1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
  2. Oficina d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
  3. Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
  4. Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
 13. Laboratoris de recerca
  1. Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB)
  2. Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal
  3. Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA)
  4. Laboratori de Química Analítica Ambiental
 14. Instituts universitaris
  1. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
  2. Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3)
  3. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
 15. Fundacions
  1. Fundació Universitat-Empresa

 Memòries d'anys anteriors