Mem˛ria de l'any acadŔmic 2014-15

Sumari

 1. Introducció
 2. Òrgans generals universitaris
  1. Claustre
  2. Consell de Govern
  3. Consell de Direcció
  4. Consell Social
  5. Sindicatura de Greuges
 3. Comunitat universitària
  1. Alumnat
   1. Alumnes matriculats
   2. Alumnes que acaben els estudis
   3. Alumnat col·laborador
   4. Becaris
  2. Professorat docent i investigador
   1. Departaments
   2. Places dotades
   3. Baixes PDI
   4. Cossos docents
   5. Professorat contractat
  3. Personal d’Administració i Serveis
 4. Activitat acadèmica
  1. Estudis i places
   1. Relació d'estudis oficials
   2. Oferta d'estudis i de places
   3. Notes de tall
  2. Estudis de postgrau
  3. Proves d’accés a la Universitat
   1. Alumnes batxillerat i cicles formatius de grau superior
   2. Alumnes majors de 25 i 45 anys
  4. Campus Extens
 5. Activitats de recerca
 6. Activitats institucionals
 7. Activitats economicoadministratives
  1. Aspectes general
  2. Pressupost 2015
  3. Pla de formació
  4. Acció social
 8. Activitats a l’àmbit internacional i de mobilitat universitària
 9. Activitats a l'àmbit de l'alumnat
  1. Activitats del Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
  2. Consell d'Estudiants
  3. POTU
 10. Activitats de projecció cultural
  1. Coral Universitat de les Illes Balears
  2. Universitat Oberta per a Majors
 11. Campus universitari i cooperació
 12. Activitats d'àmbit d'infraestructures
 13. Serveis a la comunitat universitària
  1. Serveis generals
   1. Edicions UIB
   2. Servei d’Activitats Culturals
   3. Servei Lingüístic
   4. Servei de Recursos Audiovisuals
   5. Serveis Cientificotècnics
   6. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)
  2. Altres serveis
   1. Centre d'Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC)
   2. Servei Universitari d’Atenció Psicològica de la UIB (SUAP)
  3. Oficines
   1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
   2. Oficina d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
   3. Oficina de Suport a la Recerca
   4. Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
 14. Laboratoris de recerca
  1. Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB)
  2. Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal
  3. Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA)
  4. Laboratori de Química Analítica Ambiental
 15. Instituts universitaris
  1. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
  2. Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3)
  3. Institut de Física Interdisciplinària i Sisteme Complexos (IFISC)
  4. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)
 16. Fundacions
  1. Fundació Universitat-Empresa
 17. Càtedres
  1. Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International
  2. Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere
  3. Càtedra UNESCO-Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient