Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat

Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat

Currículum breu

Doctor en Pedagogia, professor Titular d'Universitat de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar i Director de l'Institut de Ciències de l'Educació/IRIE de la Universitat de les Illes Balears (UIB). És membre del Consell de redacció de diverses revistes i membre de consells editorials de col·leccions pedagògiques d'àmbit estatal i internacional. Forma part del comitè científic de l'Observatori Internacional de la Professió Docent. Ha estat vicedegà i cap d'estudis de Pedagogia a la Facultat d'Educació de la UIB. Ha dirigit diversos postgraus de formació de formadors i de directors de centres educatius. Actualment codirigeix el màster interuniversitari de 'Gestió Cultural' de la UOC- U. de Girona-UIB. És membre del grup de recerca Educació i Ciutadania de l'IRIE-UIB.

Línies d'investigació

- Itineraris formatius i laborals

- Integritat acadèmica

- Formació del professorat

- Educació ambiental

Darrers projectes de recerca competitius en què ha participat / participa

- Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2 (2014-2017) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad)

- Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes (2012-2014) (REDU)

- Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica (2010-2013) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad)

- El plagio académico entre el alumnado de educación secundaria obligatoria de las Islas Baleares (2010-2013) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad)

- Estudio sobre la situación profesional de los educadores y educadoras ambientales en España (2007-2012) (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

- Competences of Professional Educators in Europe (COPE) (2008-2010) (Unió Europea)

Publicacions seleccionades dels darrers 5 anys

- Oliver-Frobat, M.F.; Forteza-Forteza, D.; Urbina-Ramírez, S. (en premsa). Análisis del perfil competencial del profesorado europeo. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado

- Sureda-Negre, J.; Comas-Forgas, R. L.; Oliver-Trobat, M.F. (2015). Plagio académico entre alumnado de secundaria y bachillerato: diferencias en cuanto al género y la procrastinación. Comunicar, 44, 103-111

- Sureda-Negre, J., Oliver-Trobat, M.F., Catalán-Fernández, A., & Comas-Forgas, R. (2014). Environmental education for sustainability in the curriculum of primary teacher training in Spain. International Research in Geographical and Environmental Education, 23(4), 281-293.

- Salvà-Mut, F., Oliver-Trobat, M. F., & Comas-Forgas, R. (2014). Abandono escolar y desvinculación de la escuela: perspectiva del alumnado. Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación, 6(13), 129-142.

- Morey, M., Sureda, J., Oliver, M. F., & Comas, R. (2013). Plagio y rendimiento académico entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. ESE: Estudios sobre educación, (24), 225-244.

- Oliver, M.F. (Dir.); Casero, A.; Portas, H.; Llobera, E. (2013). Anàlisi del perfil del formador de formadors des de la perspectiva practicoreflexiva a les Illes Balears. Palma: Institut de Recerca i Innovació Educativa. Informe de Recerca núm 8.

- Oliver, M.F.; Forteza, D.; González de Alaiza, X. (2011). Formació del professorat al departament de Madriz, a Nicaragua. Innov(IB). Recursos i recerca educativa de les Illes Balears, 2, 257-270.

Horari d'atenció a l'alumnat

Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
23/09/2015 21/09/2016 dimecres 12.00 13.00 B-103
12/09/2016 10/02/2017 dimecres 12.00 13.00 B-103
13/02/2017 02/06/2017 dijous 11.00 12.00 B-103
05/06/2017 08/09/2017 dimecres 12.00 13.00 B-103

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2015-16

Assignatura Pla/campus on la imparteix
22105 - Organització i Gestió Educatives
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
10693 - Processos i Contextos Educatius

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatura Pla/campus on la imparteix
22105 - Organització i Gestió Educatives
22006 - Organització i Gestió Educatives
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
10725 - Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors
11024 - Planificació i Gestió de la Formació
10693 - Processos i Contextos Educatius
11026 - Treball de Fi de Màster

Grups de recerca on participa

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre