Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAccions Especials per a la dotació d'equipament científic i tecnològic

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de novembre de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la dotació d'equipament científic i tècnic per a centres de recerca i desenvolupament tecnològic.

  Són àmbits objectiu d'aquesta convocatòria, específicament:
  a) El reforçament de les necessitats d’adquisició i instal·lació d’equipament científic i tecnològic per als grups d’R+D+I de les Illes Balears, com també per als centres tecnològics.
  b) El finançament de petites infraestructures dels grups d’R+D+I de les Illes Balears, com també dels centres tecnològics, que siguin necessàries per al desenvolupament d’activitats d’investigació, o per a l’ampliació o la diversificació de les línies de recerca.
  c) La creació i millora de xarxes telemàtiques, canalitzacions i sistemes de cablejat, i equips.

  Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estiguin incloses en l'àmbit de les ciències de la salut, medi ambient i turisme.

  Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es destinen a cobrir totalment o parcialles despeses següents, sempre que estiguin directament relacionades amb l’adquisició de l’equipament o la realització de les infraestructures per a les quals s’han concedit:

  a) La remodelació, l’adaptació o l’ampliació dels centres per dedicar-los al desenvolupament d’activitats.
  b) Despeses d’equips, d’instruments, d’aparells i d’altre material inventariable indispensable per dur a terme l’acció especial.
  c) Altres despeses justificades adequadament per executar de manera correcta l’acció especial.

  En cap cas poden ser subvencionables les despeses de mobiliari, de material d’ús exclusivament administratiu, de manteniment, de reparacions o d’assegurances dels equipaments.

  La durada de les accions serà, en general, inferior a un any, i en cap cas les accions finalitzaran després del 15 d'octubre de 2010.
  La subvenció màxima que s'atorgarà serà de 20.000 euros per acció.

  En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per acció ni per responsable de projecte.

  L'investigador responsable haurà de presentar un informe final en el termini de 15 dies des de la data d'acabament de les accions, indicada a la proposta de resolució.

  S'ha de fer constar a les memòries anuals que es redactin, com també als treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció la imatge corporativa de la DGRDI i de la Unió Europea.
  2. TERMINI

  Fins al 16 de novembre de 2009.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 12 de novembre de 2009.
  Documentació que cal presentar (per duplicat):

  a) Imprès de sol·licitud

  b) Fotocòpia acarada del document d'identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus representants.

  i) Memòria descriptiva de l’equipament o les infraestructures, amb els apartats següents: justificació, definició dels objectius perseguits, relació dels mitjans necessaris i, en el cas de les petites infraestructures, i si n’és el cas, el cronograma de temps previst per dur a terme la infraestructura.

  j) Pressupost total o factura proforma de l’equipament, detall de les despeses previstes, antecedents i descripció de la inversió. És imprescindible remarcar la quantitat exacta que sol·licitau en aquesta convocatòria.

  k) Resum del CV del responsable de l'acció

  l) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada relacionades en la sol·licitud presentada.

  m) Acreditació d’haver obtingut un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats c), d), e), f), g) i h) del punt 5 de la convocatòria.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Recomanacions per a les Accions Especials d'equipament-- IMPORTANT Icona Vist  
  Imprès de sol·licitud Icona Vist  
  Declaració Ajudes Icona Vist  
  Imatges corporatives Icona Vist  

  Torna