Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAccions especials d'R+D+i del Govern de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de setembre de 2006.

  Normativa:
  • Resolució del dia 12 d'agost de 2005 (BOE del dia 23 d'agost de 2005)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la realització de les següents accions especials:
  - congressos, seminaris i jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica que tinguin bàsicament caràcter internacional

  - actuacions per elaborar propostes, principalment projectes integrats i xarxes d'excel·lència, per presentar a les convocatòries del Programa marc de la Unió Europea

  - constitució i consolidació de grups d'investigació de caràcter interdisciplinari

  - elaboració d'agendes que constitueixin un marc ideal per tenir un primer contacte entre els distints agents del sistema d'innovació

  - constitució, consolidació i manteniment de xarxes, amb especial referència al fet que hi participin investigadors i institucions d'altres comunitats autònomes i d'altres països de la UE

  - suport a les activitats de difusió i d'explotació de les tecnologies i resultats d'R+D

  - suport a programes concrets per a una millor interrelació i intercanvi de coneixement entre els actors de l'entorn científic i empresarials, especialment aquells actors la funció dels quals és facilitar les relacions entre aquests dos entorns

  - despeses realitzades pel desenvolupament i registre de patents a escala nacional, europea i internacional si es tracta d'empreses privades, i europea i internacional si es tracta de centres públics o personal investigador de centres públics sempre que també participin empreses privades en el finançament del projecte
  Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estiguin incloses en l'àmbit de les ciències de la salut, ciència i tecnologia marina, medi ambient, turisme, i tecnologies i comunicació aplicades a l'activitat turística.

  La durada de les accions serà, en general, inferior a un any, i en cap cas les accions finalitzaran després del 15 d'octubre de 2006. El pressupost total de la convocatòria és de 270.000 euros.
  2. TERMINI
  Fins al 10 de setembre de 2006
  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud

  - Document d'identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus representants.

  - Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d'imcompatibilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.

  - Declaració de responsabilitat del sol·licitant d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la Seguretat Social.

  - Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: justificació, definició dels objectius perseguits, relació dels mitjans necessaris, diagrama de temps previst per a la realització de les activitats programades.

  - Pressupost total de l'activitat, detall d'ingressos i de despeses prevists, antecedents i descripció de la inversió. S'ha de remarcar la quantitat exacta que es sol·licita en aquesta Resolució.

  - Resum del CV del responsable de l'acció

  - Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada relacionades en la sol·licitud presentada.
  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats c), d), e), f), g) i h) del punt 3.3 de la convocatòria.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Imprès de sol·licitud Icona Vist  
  Declaració d'ajudes Icona Vist  

  Torna