Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaSubvenció per dur a terme accions per la dinamització de la vida universitària a les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 de juny de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  En concret, es pretén el foment d’activitats com:

  a) Jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l’àmbit universitari, que tenguin lloc a les Illes Balears, que no siguin repetició de continguts acadèmics, i que tractin sobre temes d’actualitat el debat dels quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.
  b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l’actualització professional.
  c) Activitats de tipus cultural, que tenguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques.
  d) Publicació de documents i difusió d’activitats relacionades amb els punts anteriors.
  e) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin objectiu de la Direcció General d’Universitat.

  El termini per iniciar i dur a terme les activitats que es poden subvencionar comprèn de l’1 de gener de 2007 al 30 d’octubre de 2007.

  L’import de la subvenció serà el sol·licitat, amb el límit de 4.000 euros per activitat, i no es pot donar més d’una ajuda per activitat. Per tant, les sol·licituds de subvenció per a cada activitat no poden superar aquesta quantitat.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques o entitats privades sense finalitat de lucre, la Universitat de les Illes Balears i els centres universitaris municipals que promouen alguna de les actuacions amb incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària a les Illes Balears.
  3. TERMINI
  Fins al 25 de juny de 2007.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOIB Icona Vist

  Torna