Programes estatals

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'Investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 14 de febrer de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la realització de projectes d'investigació fonamental no orientada en qualsevol àrea temàtica.

  Les àrees en les que s'han d'emmarcar els projectes són:

  - Ciència i tecnologia de materials
  - Ciències de la computació i tecnologia informàtica
  - Enginyeria civil i arquitectura
  - Enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica
  - Enginyeria mecànica, naval i aeronàutica
  - Matemàtiques
  - Química
  - Tecnologia electrònica i de comunicacions
  - Tecnologia química


  - Ciències de l'educació
  - Ciències de la terra
  - Ciències socials
  - Dret
  - Economia
  - Filologia i filosofia
  - Física i ciències de l'espai
  - Història i art
  - Psicologia


  - Agricultura
  - Biologia fonamental i de sistemes
  - Biologia vegetal, animal i ecologia
  - Biomedicina
  - Ciència i tecnologia dels aliments
  - Ramaderia i pesca
  - Medicina clínica i epidemiologia
  2. TIPUS DE PROJECTES

  - Tipus A): Projectes per a joves investigadors principals (menor de 41 anys a 31 de desembre de 2012) que no hagin estat investigadors principals de projectes o subprojectes de durada superior a un any d'aquest tipus i de l'acció estratègica en salut.

  - Tipus B): Projectes per a investigadors principals doctors vinculats estatutàriament o laboral a l'entitat beneficiària i en servei actiu, així com els contractats Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o anàlegs

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla nacional no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper.
  Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerectora d'investigació). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procés és el següent:

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  2. Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar l'arxiu pdf creat al vostre ordinador.
  3. Generar un resum de la sol·licitud (opció "Ver resumen” de l'aplicació) i desar-lo.
  4. Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent:

  i. Sol·licitud definitiva i resum de la sol·licitud (ambdós generats com s'ha comentat)
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions o cartes de les EPO, entre d'altres.

  5. Imprimir i signar una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la per correu intern a l'OSR.
  6. Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part de la vicerectora d'investigació, amb la qual cosa el procès de presentació acabarà.

  El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 són els dies 3, 7 i 10 de febrer de 2012, segons el subprograma en el qual es presenti la sol·licitud.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE    Icona Vist  
  Modificació BOE    Icona Vist  
  Bases reguladores Pla Nacional 2008-2011    Icona Vist  
  Guia UIB de presentació de sol·licituds    Icona Vist  
  Manual aplicació telemàtica    Icona Vist  
  Accés a l'aplicació telemàtica     Icona Vist
  Model CV ("Oficial" a GREC)     Icona Vist
  Consultes freqüents    Icona Vist  
  Models documents sol·licitud i més informació del ministeri     Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Sol·licitud alta personal investigador (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud baixa/reducció dedicació personal investigador (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud modificació termini execució (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud canvi IP (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Logos FEDER     Icona Vist

  Ministeri d'Economia i Competitivitat Fons Feder

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna