Estudiants amb titulacions estrangeres

Estudis de grau

Per accedir a estudis universitaris, s'ha de tenir en compte que els procediments que s'han de seguir depenen de quins estudis es tenen i dels que es volen fer. Consultau la informació concreta:

Per iniciar estudis universitaris

Segons el RD 1892/2008, poden accedir als estudis universitaris oficials de grau de les universitats espanyoles:

 separador

Estudiants amb batxillerat UE o d'un Estat amb acord internacional

Accés per als estudiants procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats amb acords internacionals en règim de reciprocitat.

Requisits

Tal com disposen la Llei orgànica 2/2006, LOE, i el RD 1892/2008, s'hi poden atenir els estudiants:

Aquests estudiants poden accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els estudiants que hagin superat la prova d'accés a la universitat per a alumnes de batxillerat.

No necessiten realitzar prova d'accés a la universitat ni homologar el títol de Batxiller per accedir a les universitats espanyoles. Ara bé, l'homologació serà necessària per a altres finalitats diferents de l'accés.

Procediments per a l'admissió

 • A través de la UNED s'ha de verificar que es compleixen els requisits d'accés a la universitat. Per això, aquests estudiants han de presentar una credencial a la UNED mitjançant una sol·licitud en línia en els terminis establerts a: www.uned.es/accesoUE
 • Tot i que no estan obligats a presentar-se a la fase general de la prova d'accés a la universitat, si ho desitgen, s'hi poden presentar; per això s'han d'adreçar a la UNED. Per a més informació us podeu posar en contacte amb:
 • Tenen la possibilitat de presentar-se a la fase específica de la prova d'accés a la universitat per poder millorar la nota d'admissió. Aquesta fase es realitzarà també a la UNED. En aquest cas, la nota d'admissió es calcularà a partir de la qualificació de la credencial:

Nota d'admissió = qualificació credencial + aM1 + bM2

  En cas que a la credencial no consti qualificació, la nota d'admissió es calcularà amb una qualificació de 5 punts.
  M1 i M2 = les dues millors qualificacions de les matèries superades de la fase específica
  a i b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

 • En cas que els estudis als quals es vol accedir exigeixin la superació de proves d'accés específiques, els alumnes s'hi hauran de presentar.
 • Per accedir a estudis amb límit de places, s'ha de presentar una preinscripció en els terminis establerts.
 • Si vol accedir a estudis sense límit de places, l'estudiant ha de registrar les seves dades personals i acadèmiques al Servei d'Alumnes.
 • Una vegada que l'estudiant ha estat admès o ha registrat les seves dades, s'ha d'incorporar al programa de tutorització (establert pel Pla d'Acció Tutorial) i posteriorment formalitzar la matrícula.

Si no teniu els estudis suficients per accedir a la universitat, podeu realitzar l'accés per criteris d'edat i experiència laboral i professional que estableix el RD 1892/2008

separador

Sistemes educatius estrangers sense acord

Accés per als estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de Batxiller.

Requisits

Tal com disposa el RD 1892/2008, s'hi poden atenir els estudiants:

 • que vulguin accedir a estudis universitaris oficials de grau i que procedeixin de sistemes educatius estrangers no inclosos a l'apartat anterior.
 • estudiants inclosos a l'apartat anterior però que no compleixin els requisits acadèmics exigits al sistema educatiu d'origen per accedir a la universitat i que acreditin estudis homologables al títol de Batxiller espanyol.
 • estudiants inclosos a l'apartat anterior i que, tot i que compleixin els requisits exigits, volen presentar-se a la fase general de la prova d'accés.

Procediments per a l'admissió

 • En qualsevol cas, s'ha de sol·licitar l'homologació del títol d'origen al títol de Batxiller espanyol. Es pot sol·licitar a les adreces següents:

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
  Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions
  Paseo del Prado, 28.
  28014 Madrid
  Tel.: +34 902 218 500

  Delegació del Govern
  Àrea d'Alta Inspecció d'Educació
  Serveis Perifèrics
  C/ Ciutat de Querétaro, s/n
  Palma
  Tel.: +34 971 98 94 11

  Podeu consultar tota la informació sobre convalidacions i homologació de títols estrangers a la pàgina del Ministeri d'Educació.

 • Aquests estudiants han de realitzar la prova d'accés a la universitat a les seus de la UNED (amb la possibilitat de fer-la en aquells països en què existeixi conselleria d'educació a l'Ambaixada d'Espanya). Aquesta prova tindrà la mateixa estructura que la prova d'accés a la universitat per als alumnes amb el títol de Batxiller o equivalent. Els exercicis dels exàmens corresponents a les matèries comunes del batxillerat s'adequaran als currículums adaptats que aprovarà el Ministeri d'Educació. Aquesta prova d'accés tindrà la mateixa validesa i el mateix nombre de convocatòries que la prova per als estudiants amb títol de Batxiller o equivalent espanyol. Per a més informació sobre aquesta prova (temaris, matrícula, lloc, dates, etc.) us podeu posar en contacte amb:
 • Aquests estudiants tenen la possibilitat de presentar-se a la fase específica de la prova d'accés a la universitat per poder millorar la nota d'admissió. Aquesta fase es realitzarà també a la UNED. La nota d'admissió es calcularà de la manera següent:

Nota d'admissió = 0.6*NME + 0.4*CFG + aM1+ bM2

NME = nota mitjana de l'expedient CFG = qualificació de la fase general
M1 i M2 = les dues millors qualificacions de les matèries superades de la fase específica
a i b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

 • Per poder obtenir la nota d'admissió, els estudiants hauran d'aportar els oportuns certificats acadèmics, degudament traduïts i legalitzats, corresponents als dos darrers cursos dels ensenyaments cursats al sistema educatiu d'origen, conduents al títol homologat al títol espanyol de Batxiller. En cas que no s'aporti aquest certificat, la nota mitjana de l'expedient serà de 5 punts.
 • En cas que els estudis als quals es vol accedir exigeixin la superació de proves d'accés específiques, els alumnes s'hi hauran de presentar.
 • Per accedir a estudis amb límit de places, s'ha de presentar una preinscripció en els terminis establerts.
 • Si vol accedir a estudis sense límit de places, l'estudiant ha de registrar les seves dades personals i acadèmiques al Servei d'Alumnes.
 • Una vegada que l'estudiant ha estat admès o ha registrat les seves dades, s'ha d'incorporar al programa de tutorització (establert pel Pla d'Acció Tutorial) i posteriorment formalitzar la matrícula.

Si no teniu els estudis suficients per accedir a la universitat, podeu realitzar l'accés per criteris d'edat i experiència laboral i professional que estableix el RD 1892/2008.

Accés d'estudiants amb estudis universitaris estrangers

Requisits

S’entén que un estudiant pot sol·licitar la via d’accés prevista a l’article 30 del Reial decret 412/2014 quan ha cursat estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació del seu títol a l’Estat espanyol.

Termini de les sol·licituds

El termini que tenen els estudiants per presentar les sol·licituds d’accés serà el que determini el Consell de Direcció cada any acadèmic.

Procediment d'admissió

Estudis amb limitació de places

En el cas de les titulacions amb limitació de places i una vegada establert el numerus clausus, els centres responsables podran proposar el nombre d’estudiants que volen admetre per aquesta via i que disposin del corresponent document de reconeixement d’un mínim de 30 crèdits.

El nombre que es proposi no podrà ser inferior en cap cas al 2 per cent per escreix del numerus clausus proposat.

Criteris d’admissió

El Servei d’Alumnes elaborarà una llista amb un ordre de prelació basat en els criteris següents:

 • En primer lloc s’ordenarà el grup de les sol·licituds d’estudiants procedents de titulacions de la mateixa branca de coneixement. Quan es tracti de trasllats a títols que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades, en primer lloc s’ordenarà el grup de les sol·licituds que provinguin d’estudiants procedents de la mateixa titulació regulada i, en segon lloc, el de la resta de sol·licituds de la mateixa branca de coneixement.
 • Posteriorment s’ordenarà el grup de les sol·licituds d’estudiants procedents de les titulacions d’altres branques de coneixement.
 • Un cop aplicats els criteris anteriors, el criteri d’ordenació dintre de cada grup serà la nota mitjana de l’expedient acadèmic calculada segons el que estableix el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat, per als estudis adaptats a l’espai europeu d’educació superior.

Tots els alumnes que no hagin aconseguit l’informe favorable del reconeixement d’un mínim de 30 crèdits o, tot i tenir-lo, no hagin obtingut plaça en funció de l’expedient acadèmic, s’hauran d’incorporar al procés general d’admissió.

De manera excepcional, els degans i directors de centre d’estudis amb limitació de places podran autoritzar que hi tinguin accés directe els estudiants d’altres universitats o els estudiants d’altres titulacions oficials de la mateixa UIB que acreditin tenir 120 crèdits reconeguts, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin. El nombre d’estudiants admesos per aquesta via excepcional no comptabilitzarà en el total fixat.

Estudis sense limitació de places

En el cas de les titulacions sense limitació de places, no es limitarà el nombre d’alumnes que hi poden accedir.

Documentació que cal aportar

Originals i fotocòpies o fotocòpies compulsades dels documents següents:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Certificat acadèmic amb la nota mitjana del seu expedient, legalitzat per via diplomàtica (si es tracta d’universitats de fora de la UE).
 • Programes de les assignatures superades (s'acceptaran també en anglès).
 • Certificat acadèmic expedit per l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació) amb la nota mitjana d’expedient equivalent a Espanya
  Sol·licitud d’equivalència a través de l’adreça < https://notasmedias.aneca.es/home>.
  Dubtes o consultes: <ayuda.notasmedias@aneca.es>.
 • Resguard de preinscripció

Legalització de documents estrangers

Per a la legalització de documents per via diplomàtica, aquests s’han de presentar successivament a:

 1. El Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis
 2. El Ministeri d’Afers Exteriors del país on es varen expedir aquests documents.
 3. La representació diplomàtica o consular d’Espanya en aquell país.

Si el país on s’han cursat els estudis ha subscrit el Conveni de l’Haia, no és necessari realitzar l’anterior legalització, és suficient que les autoritats d’aquell país estampin la corresponent postil·la.

Aquest requisit de legalització no s’exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

La legalització ha de constar en els documents originals

La documentació es presentarà, si escau, acompanyada de la corresponent traducció oficial a l’espanyol.

Traducció oficial

Tots els documents expedits en idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència, hauran d’acompanyar-se de la traducció a l’espanyol, que podrà fer:

 1. Qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
 2. La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és súbdit el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.
 3. Un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.