Doctorats europeus

La UIB ofereix als estudiants de doctorat la possibilitat de rebre la Menció de Doctor Europeu, que atorga un valor afegit a la titulació. La Menció de Doctor Europeu es podrà incloure a l'anvers del títol de Doctor, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

  • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o fent treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la Comissió Acadèmica, i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand.
  • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana.
  • Que de la tesi n’hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d’educació superior o algun institut de recerca no espanyols.
  • Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o algun centre de recerca no espanyols, amb el títol de doctor i diferent del responsable de l’estada esmentada a l’apartat a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.