Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE GCO TELECOM I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER A TASQUES DEL LABORATORI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I MULTIMÈDIA (LTIM) DE LA UIB

Palma, 1 de setembre de 2014
Barcelona,

REUNITS

D'una banda, el senyor Fernando Cachadiña Gallego, amb DNI 43410118-X, com a conseller delegat de l’entitat Gestión y Control de las Ondas, SL (GCO Telecom), amb CIF B-62737499 i domicili al carrer València, 333, 2n 2a, 08009 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34122, foli 210, full B242237, d’acord amb les facultats legals i de representació que resulten de l’escriptura de poder autoritzada pel notari de Barcelona senyor Luis Sampietro Villacampa el dia 3 de desembre de 2001, amb el núm. 3801 del seu protocol.

De l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant el senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d’abril de 1996, amb la modificació dels seus Estatuts efectuada davant el senyor Carlos Jiménez Gallego, notari de Palma, el dia 11 de desembre de 2009, fent ús de les facultats que té concedides a l’escriptura esmentada.

MANIFESTEN

I. Que el Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimedia de la Universitat de les Illes Balears (LTIM) es constitueix com a servei i suport per a la docència, la recerca i el desenvolupament en els camps de la informàtica, la telemàtica i les línies i àrees que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la UIB. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.
II. Que Gestión y Control de las Ondas, SL (GCO), és una societat mercantil que, entre altres activitats, presta suport a emissores de televisió per desenvolupar serveis relacionats amb la televisió connectada, entre altres amb tecnologia HbbTV, i que ha desenvolupat una plataforma que incorpora un conjunt d’aplicacions informàtiques, bases de dades i serveis associats per a l’explotació tècnica i publicitària d’aquest tipus de mitjans de comunicació.

PACTEN

PRIMER. OBJECTE

L’objecte del present conveni de col·laboració és establir un marc d’actuació entre GCO i la UIB a través del LTIM per a la innovació i transferència de coneixements mutus entre el LTIM i GCO en temes de televisió digital interactiva, principalment, però no exclusivament, a través de l’estàndard HbbTV.

SEGON. PREU

Aquest conveni no té cap contraprestació econòmica directa per a cap de les parts signants.

TERCER. CONDICIONS GENERALS DEL CONVENI

1. Per part del LTIM de la UIB:

a) Es compromet a introduir o col·laborar a introduir noves prestacions en les seves aplicacions desenvolupades amb tecnologia HbbTV, concretament «vídeo a la carta», «RSS lector» i «Me gusta», ja disponibles en emissions reals de TDT. Aquestes aplicacions són propietat de la UIB, que en té tots els drets de propietat intel·lectual, de reutilització i de modificació.
b) Les col·laboracions que es derivin del present conveni entre GCO i el LTIM de la UIB i que generin un contingut econòmic, seran gestionades mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010 d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb el LTIM i GCO dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

2. Per part de GCO:

a) Es compromet a introduir o col·laborar a introduir noves prestacions en les aplicacions desenvolupades pel LTIM amb tecnologia HbbTV ja disponibles en emissions reals de TDT. Aquestes noves prestacions són propietat de GCO, que en té tots els drets de propietat intel·lectual, de reutilització i de modificació.

QUART. COMUNICACIONS

Totes les comunicacions s’han d’adreçar a:

Gestión y Control de las Ondas, SL
Carrer València, 333, 2n 2a
08009 Barcelona
gcotelecom@gcotelecom.com

            Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia
Universitat de les Illes Balears
Edifici Anselm Turmeda
Crta. Valldemossa, km 7,5
07122 Palma
ltim@uib.es 

Qualsevol modificació de les dades s’ha de comunicar per escrit a l’altra part en una data no superior a un mes sobre la data efectiva del canvi.

CINQUÈ. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques o tècniques pertanyents a l'altra part a què hagi pogut tenir accés en el desenvolupament de la col·laboració objecte del conveni de referència, sempre que aquestes informacions no siguin de domini públic (sigui la informació escrita, continguda en mitjans electrònics o magnètics, o oral).

Les dades i els informes que es derivin de la col·laboració del LTIM de la UIB amb GCO, així com els resultats finals, tindran caràcter confidencial.

Quan una de les parts vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en part o en la seva totalitat, per publicar-los com a article, conferència, etc., haurà de de sol·licitar la conformitat de l'altra part per escrit, mitjançant carta certificada adreçada al responsable corresponent en el seguiment del conveni.

L'altra part haurà de respondre en un termini màxim de trenta dies per comunicar la seva autorització, les seves reserves o la disconformitat sobre la informació continguda a l'article o conferència. Transcorregut aquest termini sense obtenir resposta, s'entendrà que el silenci és la tàcita autorització per a la seva difusió.

En totes les publicacions es respectarà sempre la menció als autors del treball o propietaris dels materials cedits o generats. En qualsevol dels casos de difusió de resultats, es farà sempre referència especial al conveni de col·laboració.

De forma específica es posa de manifest que els programes, aplicacions, bases de dades, resultats d’explotació i qualsevol altre material o coneixement o programari proporcionat per cadascuna de les parts mantindran la propietat intel·lectual de qui els hagi aportat i la col·laboració en la integració no suposarà, sota cap concepte, cap cessió de cap dret sobre la propietat intel·lectual o industrial entre les dues entitats.

Els compromisos de confidencialitat seran vigents fins a cinc anys després de la finalització del conveni i les seves renovacions.

SISÈ. DURADA

El present conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia que se signi i té una durada d’un any. La seva renovació es produirà de manera automàtica per períodes successius d’un (1) any si no es produeix denúncia en sentit contrari de cap de les parts signants amb un mínim de tres mesos d’anticipació.

Tot això sens perjudici de l’extensió del compromís de confidencialitat establert al pacte cinquè.

SETÈ. VALIDESA DEL CONVENI

1. El present conveni constitueix expressió completa i exclusiva del que han acordat les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites i qualsevol altra comunicació existent entre ambdues parts amb anterioritat a la data actual.
2. La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les clàusules que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència del conveni farà que es tingui per no posada, cosa que no invalidarà o afectarà de cap forma la resta de clàusules i pactes, i sens perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les dites clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del conveni.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per GCO,
Fernando Cachadiña
Conseller delegat

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).