Convenis i acords marc

PRÒRROGA DELS CONVENIS ESPECÍFICS DERIVATS DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE TIE (EXP. 068/2014)

Palma, 17 de març de 2015

REUNITS

D’una part, el senyor Jaime Martínez Llabrés, president de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, autoritzat per a la signatura d’aquest document d’acord amb l’article 5.1.e) del Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma E-07122, representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet Rotger, d'acord amb el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l'article 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present conveni, i per això

EXPOSEN

I. El proppassat 25 de setembre de 2014 es varen formalitzar els següents convenis específics derivats de l’acord marc formalitzat en data 11 de juliol, entre l’ATB i la UIB per a la gestió del projecte TIE:

  • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la creació i animació d’un assistent virtual (Ref. 2952).
  • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la innovació de la promoció del sector turístic mitjançant noves tecnologies multimèdia (Ref. 2942).
  • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la revisió i creació de contingut cultural d'alta qualitat (Ref. 2953).
  • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la recerca dins l’àmbit del sector turístic a partir del projecte Aparador Turístic Intel·ligent (Ref. 2961).
  • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a l’anàlisi de dades massives (big data) (Ref. 2951).

II. La clàusula setena dels convenis signats estableix la vigència dels convenis quant a les activitats previstes en cadascun d’ells en un màxim de 6 mesos. La clàusula vuitena dels convenis estableix com a causa d’extinció la conclusió dels treballs.

III. La comissió mixta de seguiment de l’acord marc, a la sessió del dia 6 de març de 2015, i a sol·licitud del vicerector de Títols i Tecnologia, acordà la pròrroga d’un mes per a la justificació de cadascun dels convenis específics, motivada pel retard del començament real i efectiu de les accions contingudes en aquest, atès el retard en l’inici del projecte TIE.

Per tot el que s’ha exposat, les parts

ACORDEN

Primer. Prorrogar la vigència dels convenis específics derivats de l’acord marc per a la gestió del projecte TIE especificats a l’expositiu primer que es varen signar en data 25 de setembre de 2014 trenta dies més, de manera que la vigència de tots ells acabarà el dia 25 d’abril de 2015, data en la qual s’hauran d’haver acabat els treballs.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats en aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Agència de Turisme de les Illes Balears,
Jaime Martínez
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present pròrroga la va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de març de 2015 i la va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).