Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

Palma, 30 de juliol de 2015

PARTICIPANTS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, de l’altra, el senyor Joandomènec Ros i Aragonès, President de l’Equip Rector de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a, 08007 Barcelona.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

MANIFESTEN

Que són objectius comuns promoure i fomentar el progrés i el desenvolupament generals de la cultura catalana.

Que ambdues parts col·laboren de temps enrere, en virtut de l’acord marc signat el 17 d’agost de 1991.

Que, amb aquesta finalitat, la Fundació UCE organitza anualment, a Prada, un intercanvi cultural per posar en contacte els corrents intel·lectuals de tota la nostra àrea lingüística.

Que la Universitat de les Illes Balears està interessada que aquest intercanvi tingui la màxima difusió territorial i que hi participin, bàsicament, els professors i els intel·lectuals de les Illes Balears.

I, per dur-ho a terme,

CONVENEN

Primer. La Universitat de les Illes Balears aportarà a la Universitat Catalana d’Estiu la quantitat de 2.000 (dos mil) euros en concepte de subvenció per a la consecució dels objectius en aquest any 2015.
Segon. La Universitat Catalana d’Estiu, en coordinació amb el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta, destinarà aquesta aportació a la difusió (cartells, programa imprès i pàgina web) de les activitats culturals que desenvolupa.
Tercer. En contrapartida, la Universitat Catalana d’Estiu es farà càrrec dels costs de desplaçament, manutenció i allotjament dels professors que intervinguin en els seminaris universitaris i conferències organitzats a Prada per la Universitat de les Illes Balears. Aquestes despeses no poden superar els 2.000 euros de la subvenció. La Universitat Catalana d’Estiu justificarà amb una memòria la realització d’aquestes activitats.
Quart. Aquest conveni tindrà validesa per a les activitats de la 47a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (agost de 2015) i acabarà de ser vigent el 31 de desembre de 2015.

Així ho acorden i firmen, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al començament.

El Rector de la UIB,
Llorenç Huguet

El Rector de l’UCE,
Joandomènec Ros

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de juliol de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de setembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).