Convenis i acords marc

Addenda al conveni específic de col•laboració formalitzat en data 1 d’abril de 2015 entre laUniversitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a recerca dins l'àmbit del sector turístic amb l'àrea d'intel•ligència de mercats de l'ATB

Palma, 19 de novembre de 2015

REUNITS

D'una banda, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma E-07122, representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet Rotger, d'acord amb el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l'article 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

I de l'altra, l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), amb CIF Q-5755004H i domicili al carrer de Rita Levi, s/n, del ParcBIT, Palma, representada pel conseller d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears i president de l'ATB, senyor Gabriel Barceló Milta, d'acord amb el que estableix el Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què respectivament intervenen, la capacitat legal necessària per atorgar la present addenda al conveni específic derivat de l'acord marc formalitzat l'11 de juliol de 2014 per a la gestió i el desenvolupament del projecte TIE, a l'efecte del qual

CONSIDEREN

Primer. Que dins el marc de col·laboració establert a l'acord marc formalitzat l’11 de juliol de 2014, es va signar en data 1 d’abril de 2015 el conveni específic per a la recerca dins l’àmbit del sector turístic amb l’àrea d’intel·ligència de mercats.

Segon. Que d’acord amb el que estableix la clàusula primera d’aquest conveni, aquest té per objecte, entre d’altres, l’ampliació del quadre de comandament integral del turisme. Per ampliar aquest quadre de comandament s’ha estat treballant en l'anàlisi històrica d'indicadors i en anàlisis inicials per desenvolupar un compte satèl·lit del turisme de les Illes Balears (CSTIB).

Tercer. Que el dia d’avui és d’interès de la direcció de l’ATB l’ampliació d’una part de l’objecte del conveni formalitzat, i per això es va proposar a la comissió mixta de seguiment la necessitat d’ampliar el conveni mitjançant la formalització d’una addenda.

Quart. Que per acord de la comissió mixta de seguiment de data 23 de setembre de 2015, es va aprovar l’ampliació de l’objecte del conveni específic formalitzat pel que fa a l’apartat C (Quadre de comandament integral) de la clàusula primera del conveni específic.

Cinquè. Que en data 3 de novembre de 2015 varen signar la memòria justificativa tant el coordinador del conveni designat per la UIB com el cap d’àrea d’intel·ligència de mercats de l’ATB, que donaren la conformitat a la realització d’aquesta addenda, que té per objectiu obtenir coneixements previs necessaris per poder desenvolupar un conjunt d'indicadors socials i ecològics del turisme.

Per tot això,

ACORDEN

PRIMERA. Objecte

L'objecte d’aquesta addenda al conveni específic consisteix a establir un conjunt d'indicadors socials i ecològics del turisme: donar una visió general de dades existents realitzant una formació comuna a les persones directament relacionades amb el desenvolupament, recollida i publicació dels indicadors, que seran les que posteriorment s’hauran d’involucrar per assolir la bona fi dels resultats.

SEGONA. Aportacions de les parts

  1. 1. L’ATB es compromet a ampliar el conveni específic per a la realització de les activitats previstes en aquesta addenda en 7.312,5 euros, amb càrrec al pressupost de l'ATB de l'exercici 2015.
  2. 2. La UIB aportarà el personal i la infraestructura necessaris per a la realització d'aquesta ampliació del projecte, que es valora en 1.800 euros i es concreta en la posada a disposició del personal de la UIB i els mitjans tècnics amb què compta el director d’aquest projecte, així com el material i les instal·lacions necessaris per realitzar-lo.

La UIB s'obliga, per part seva, a aplicar els fons transferits per l'ATB a les finalitats del conveni, ajustant-se a la distribució de l'annex i a les especificacions del projecte d'activitats.

TERCERA. Forma de pagament i justificació de l’objecte d’aquesta addenda

L’aportació de l’ATB per a la realització d’aquest conveni s’abonarà per transferència bancària al compte núm. ES98 0487 2151 10 2000000799 del Banc Sa Nostra - BMN, corresponent a la Universitat, una vegada finalitzat el termini de vigència establert a la clàusula setena del conveni específic del qual deriva aquesta addenda.

La UIB per si mateixa o a través de mitjans propis de la UIB, concretament de la FUEIB, justificarà l'aplicació dels fons mitjançant la presentació davant la comissió mixta de seguiment de:

  • una memòria econòmica de l'execució del projecte,
  • les factures de les despeses realitzades,
  • un informe tècnic del projecte,

que hauran de ser validats per la comissió mixta de seguiment de l'acord marc.

La justificació d’aquesta addenda es presentarà en el termini de 30 dies des de la finalització del conveni específic.

QUARTA. Entrada en vigor

La present addenda al conveni específic de col·laboració entrarà en vigor el mateix dia que se signi.

CINQUENA. Conservació de la validesa del conveni específic

Les modificacions establertes a les clàusules anteriors es consideren afegides al conveni específic, de tal forma que, en els aspectes no prevists en aquesta addenda, tindrà validesa el que disposa el conveni específic formalitzat en data 1 d’abril de 2015 per a recerca dins l’àmbit del sector turístic amb l’àrea d’intel·ligència de mercats de l’ATB, i hom s’hi ajustarà.

Llegit tot això i com a prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda al conveni específic de col·laboració en dos exemplars d'idèntic tenor i validesa, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Govern de les Illes Balears
Agència de Turisme de les Illes Balears,
Gabriel Barceló
President de l’ATB

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de novembre de 2015 i la va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex